วันพฤหัส, สิงหาคม 5, 2021

Contact

Contact Details

QualityTheStory  บรรณาธิการ
88/39  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5  กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

(02) 832-9400 (Main Number)
(02) 832-9540 (Fax)

Hotline : 094 879 4745  (ติดต่อสอบถาม)

Email: hathailand@ha.or.th

About us

         เว็บ Blog “Quality The Story” เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราว ความรู้ แรงบันดาลใจ เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพ สู่ความมั่นคง อย่างยั่งยืน

Send us a message!

LATEST POSTS

จิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วย: คุณค่าสำคัญของระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย

สิ่งสำคัญของการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วย คือ การสร้าง Enhance Trust โดยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวไว้ใจ รู้สึกว่าเราคือครอบครัวหรือเป็นส่วนหนึ่งของเขา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้นำแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูเจ้ามาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต จึงเกิด Saint Louis Model ขึ้น โดยนำแนวคิดและนโยบายของพระศาสนจักรคาทอลิกมากำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กร ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นองค์กรของพระศาสนจักรคาทอลิกที่มุ่งเน้นความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ รวมถึงการให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณ ด้วย Pastoral Mind in Action...
- Advertisement -