วันจันทร์, ตุลาคม 25, 2021

Contact

Contact Details

QualityTheStory  บรรณาธิการ
88/39  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5  กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

(02) 832-9400 (Main Number)
(02) 832-9540 (Fax)

Hotline : 094 879 4745  (ติดต่อสอบถาม)

Email: hathailand@ha.or.th

About us

         เว็บ Blog “Quality The Story” เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราว ความรู้ แรงบันดาลใจ เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพ สู่ความมั่นคง อย่างยั่งยืน

Send us a message!

LATEST POSTS

Then , now ,and the future: หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร

เทคโนโลยีใหม่ๆ จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ทำให้คนทำงานรู้สึกมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจและมั่นใจ ในตนเองมากขึ้น" ภญ.นริสา ตัณฑัยย์ การบริการจัดแจกยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของแต่ละโรงพยาบาล มีแนวโน้มที่จะต้องให้บริการสูงขึ้นทุกๆ ปี ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด ส่งผลอัตราความคลาดเคลื่อนทางยาและความล่าช้าในการให้บริการที่มีเปอร์เซ็นต์สูงในแต่ละปี เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของโรงพยาบาล 2 แห่ง ในการนำเครื่องจัดยาอัตโนมัติมาใช้ในการให้บริการยา ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราชใช้เครื่องจัดยาอัตโนมัติในการบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใช้เครื่องจัดยาอัตโนมัติในการบริการผู้ป่วยใน เพื่อเพิ่มความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็วในการให้บริการโดยมีการศึกษา วิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล มีการออกแบบระบบการจัดยาอัตโนมัติแบบครบวงจรอย่างรัดกุม ลดความผิดพลาด...
- Advertisement -