วันพุธ, กรกฎาคม 15, 2020

Contact

Contact Details

QualityTheStory  บรรณาธิการ
88/39  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5  กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

(02) 832-9400 (Main Number)
(02) 832-9540 (Fax)

Hotline : 094 879 4745  (ติดต่อสอบถาม)

Email: hathailand@ha.or.th

About us

         เว็บ Blog “Quality The Story” เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราว ความรู้ แรงบันดาลใจ เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพ สู่ความมั่นคง อย่างยั่งยืน

Send us a message!

LATEST POSTS

New services in Primary Care

เคล็ดลับงานคุณภาพ วันนี้ชวนมาเรียนรู้เรื่อง New services in Primary Care กันนะครับ ตามที่ประเทศไทยได้มีการประกาศพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในรูปแบบการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาล ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับเครือข่ายบริการมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้บริการสุขภาพปฐมภูมิมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปอย่างมากในอนาคตอันใกล้ ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้แก่ 1. รูปแบบบริการเดิมจะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จากการนำแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนมากยิ่งขึ้น - การสร้างเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรค - การให้บริการทางการแพทย์ที่ไม่ซับซ้อน - บทบาทของ Gate keeper 2....
- Advertisement -