10 ปี บนเส้นทางที่สร้างการยอมรับในระดับสากล

0
3572
10 ปี บนเส้นทางคุณภาพ HA Thailand

       สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)  สรพ. ได้รับการรับรองจาก International Society for Quality in Healthcare หรือ “ISQua”ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ให้การรับรองหน่วยงานที่รับรองสถานพยาบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ครบทั้ง 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมการรับรององค์กร โปรแกรมการรับรองมาตรฐาน  และโปรแกรมการรับรองผู้เยี่ยมสำรวจ โดยในปี พศ. 2553 สรพ. ได้รับการรับรองด้านมาตรฐาน (Standards) ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับการรับรององค์กร (Organization)  และในปี พ.ศ. 2559 ได้รับการรับรองด้านการผู้เยี่ยมสำรวจ (Surveyor Training Program) ซึ่งการรับรองโดยจะมีระยะเวลารับรอง 4 ปี

10 ปี บนเส้นทางที่สร้างการยอมรับในระดับสากล
10 ปี บนเส้นทางที่สร้างการยอมรับในระดับสากล

          ตลอดระยะเวลา 10 ปี สรพ. ได้ทำการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการต่ออายุการรับรองจาก International Society for Quality in Healthcare หรือ “ISQua” ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น  International Society for Quality in Healthcare External Evaluation Accreditation หรือ “IEEA” จนครบทั้ง 3 โปรแกรม อย่างต่อเนื่องมาตลอด

         การที่ สรพ. ได้รับการรับรองจาก IEEA นับว่าเป็น การสร้างความภาคภูมิใจและความไว้วางใจให้กับสถานพยาบาลว่าสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก สรพ. มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลที่มีความเทียบเคียงกับมาตรฐานการรับรองของสถาบันอื่นๆ ที่มีความเป็นสากล ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการยกระดับกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติและแสดงให้เห็นว่าสถานพยาบาลของประเทศไทยเป็นไปตามหลักการสากลที่เป็นที่ยอมรับได้อย่างกว้างขวาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here