แผนการพัฒนาเพื่อลด Adverse Event

0
2593
Root Cause Analysis

แผนการพัฒนาเพื่อลด Adverse Event

      เมื่อมีการวิเคราะห์หรือทบทวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จนได้สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) ของปัญหาแล้ว ขั้นตอนที่มีความสำคัญมากอีกขั้นหนึ่ง ก็คือ การจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิด AE ซ้ำอีก ในอนาคต

แผนการพัฒนาเพื่อลด Adverse Event
แผนการพัฒนาเพื่อลด Adverse Event

       แผนภาพนี้ น่าจะช่วยให้โรงพยาบาลมีมุมมองในการสังเคราะห์แผนการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทของตนเองได้ง่ายขึ้น 

       ทั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น การแก้ไขปัญหาขึ้นกับสาเหตุของปัญหา ขึ้นกับบริบท ศักยภาพและความพร้อมของโรงพยาบาล ประกอบกับการมีระบบ monitor ติดตามการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ หรือความรุนแรงเพื่อนำสู่การหมุนวงรอบของการปรับปรุง ต่อไป

Photo by 🇮🇩 Irwan on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here