สรพ.จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

0
2499
Guidelines for COVID-19
Guidelines for COVID-19

      สรพ.จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Guidelines for COVID-19
Guidelines for COVID-19

    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ป่วยรวมทั้งชุมชน จึงร่วมเสนอประเด็นเพิ่มเติมต่อแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการระบบวัคซีน และการบริหารจัดการศูนย์พักคอย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยทั้งในส่วนผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และประชาชนมากยิ่งขึ้น
     ทั้งนี้ สถาบัน ขอขอบคุณผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแนวทางในครั้งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัตินี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของพื้นที่ต่อไป
ผูู้สนใจสามารถ Download เอกสารได้ที่ www.ha.or.th / หมวดหมู่ คลังความรู้ และ เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here