วันอาทิตย์, เมษายน 2, 2023

โพสล่าสุด

Quality Care Poll ควันหลง 23rd HA National Forum “Synergy for Safety and Well-being”

การสำรวจ Quality Care Poll 2023 เป็นผลการสำรวจจากผู้เข้าร่วมประชุม HA National Forum ครั้งที่ 23: “Synergy for Safety and Well-being” และจากทางบ้าน มีผู้ตอบจำนวน 220 คน ส่วนใหญ่มาจาก โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  คิดเป็น 62.27%   คำถามในแบบสำรวจเป็นการประเมินตนเอง ใน 3 ด้าน คือ ลักษณะการผนึกกำลังในองค์กร ปัจจัยอุปสรรคในการผนึกกำลัง และระดับสุขภาวะด้านต่าง ๆ...

Quality is a Journey, not a Destination: Lesson Learned for QMR

QMR (Quality Management Representative) ในที่นี้เราหมายถึง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรที่ทำหน้าที่กระตุ้น ประสานงาน จัดการ และเป็นพี่เลี้ยงให้คนรุ่นใหม่ในการพัฒนาคุณภาพงานโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง    “เพราะงานการพัฒนาคุณภาพ ถือเป็นการเดินทางที่ไม่มีสิ้นสุด”   นพ.ทศพล ปุสวิโร (รพ.ระแงะ)  ได้ให้นิยามถึง QMR ว่าคือ Key person ที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ใน รพ. ซึ่งจะมีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ใน...

วิเคราะห์ SAR Part IV อย่างไร เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

การวิเคราะห์ SAR (Self Assessment Report) Part IV (ด้านผลลัพธ์หรือตัวชี้วัด) จัดว่าเป็นความท้าทายสำหรับหลายองค์กร ซึ่งการมองเห็นผลลัพธ์ขององค์กรตนเองได้ จะเป็นดังกระจกสะท้อนตนเอง ถึงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย กระบวนการการทำงาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง หากวิเคราะห์ได้อย่างตรงประเด็น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ในหัวข้อนี้ทีมวิทยากรจึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงไ้ด้ง่ายขึ้น   “ตัวชี้วัดเป็นดังยาขม ที่มีประโยชน์เพื่อการรักษา และการป้องกัน”   By design การกำหนดตัวชี้วัดที่ดี จะต้องมาจากวัตถุประสงค์ที่ดี และต้องมีกระบวนการที่ดีรองรับ เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้นนั้น...

บทส่งท้ายบรรณาธิการ Quality Care 2023

ทีมงาน Quality Care ขอขอบพระคุณ และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการผนึกกำลัง เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะที่ดี และความปลอดภัยของผู้ป่วย ผ่านการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 23: Synergy for Safety and Well-being ทุกครั้งที่ทีมงานเราได้รวมตัวกัน นอกจากที่เราจะรวมพลังการสร้างสรร สรุปบทเรียน...

ทำอย่างไรเมื่อเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงาน

ภาวะหมดไฟเป็นภาวะที่ universal พบได้ในทุกประเทศทั่วโลก  จุดเริ่มต้นของภาวะหมดไฟ มาจากสภาวะจิตของคน จากความคิดที่จิตพื้นฐานของคนเรามักจะบันทึก และจดจำข้อมูลด้านลบมากกว่าข้อมูลด้านบวก เช่น เราดูแลผู้ป่วยด้วยดีมาตลอด แต่มีเพียง 1 ครั้งที่เราพูดจาไม่ดี ก็จะถูกจดจำว่าบุคลากรทางการแพทย์พูดจาไม่ดี หรือผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองดีมาตลอด แล้วมีเพียง 1 ครั้งที่เผลอ ก็จะถูกบันทึกว่ามีความร่วมมือไม่ดีในการรักษา สภาวะของจิตพื้นฐานเช่นนี้ ส่งผลต่อความเครียด และภาวะหมดไฟ การที่บุคคลแสดงความรุนแรงออกมา เป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น ที่สะท้อนถึงเบื้องหลังที่มีความเครียดสะสม...

Nursing Technologies for Improving Safety and Well-being

ในยุคปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสุขภาวะ นับเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมายของโรงพยาบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง มีตัวอย่างรูปธรรมของการดำเนินงานจาก 2 โรงพยาบาล คือ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมประสาท คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล: พยาบาลห้องผ่าตัด นอกจากต้องให้การพยาบาลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ เฝ้าระวังความผิดพลาดขณะใช้งาน รวมถึงบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นภาระงานที่สูง ทีมจึงเก็บข้อมูลภาระงาน...

QUALITY CARE

- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS

เรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจ

ทุกข์ และสุข มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ทุกข์ และสุข มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกัน คือ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป https://youtu.be/hYAui_avIzM เราจะมาเรียนรู้ความสุข และการเปลี่ยนความทุกให้ผ่านไปของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่หลาย ท่านมองเห็นเป็นเพียงเรื่องเล็ก น้อย แต่กลับกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้รับ คือ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล        นักพัฒนา ”ลำสนธิโมเดล” ทางออก”ชุมชนคนชราอย่างมีคุณภาพ” การสร้างความเปลี่ยนแปลง และต้องการทำให้ชีวิตผู้คน ดีขึ้น มีความสุขกับการได้เห็นเรื่องราวต่างๆ ดำเนินการไปในทางที่ดี อย่างเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุบางทีก็ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง บางทีก็เป็นหน้าที่โดยตรงของท่าน...

ความสุขง่ายๆ ที่ทุกคนไม่รู้

ความสุขง่ายๆ ที่ทุกคนไม่รู้ https://youtu.be/UWItzaMWx-8 ครั้งนี้เราจะพาคุณมารู้จักความสุขง่ายๆ ในแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงเลย จากแนวคิดของ นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ ที่เป็นถึง CEO และ Co-Founder ของ Health at Home ผู้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่บ้าน  ผู้ที่มองเห็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน ที่หลาครอบครัวไม่มีเวลาดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุในบ้าน จึงได้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาผู้ดูแลที่เชื่อใจได้ แถมยังสามารถตรวจสอบอาการของผู้ป่วยได้ด้วยตัวเอง เพื่อทำให้บ้านกลายเป็นโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม ทั้งเก่งและมีความคิดที่ซับซ้อนขนาดนี้...

ปิติสุข กับชีวิตที่ทำเพื่อสังคม

ปิติสุข กับชีวิตที่ทำเพื่อสังคม https://youtu.be/ZUcJdRL43q4 ความสุขของเรา เป็นแบบไหน คงมีรูปแบบ และหน้าตา ที่ไม่เหมือนกัน คงแล้วแต่ใครจะจินตนาการความสุข แบบที่เราต้องการ ออกมาเป็นรูปธรรม ที่จับต้องได้ตามความต้องการของเรา ความสุขทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเรานั้นเอง วันนี้เรามาเรียนรู้มุมมองความสุข กับการทำงานเพื่อสังคม ของบุคคลคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์อย่าง ดร.อำพัน วิมลวัฒนา กันคะ การทำงานต้องทำให้มีความสุข ถามว่าทำอย่างไร จะทำงานให้มีความสุข จริงๆ ก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง การพัฒนาอย่างยั่งยืน...

คิดให้สุข กับบุคคลต้นแบบ

คิดให้สุข กับบุคคลต้นแบบ https://youtu.be/V7CNfE2QoRs บุคคลที่รักในความ “ชอบคิด” แต่ความคิดของเขาคนนี้ มีผลกับระบบการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล “คิด”    แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ จึงเกิดเป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นได้ หากอยากทราบว่า จะจัดการกับระบบความคิดให้ดีได้อย่างไร ต้องมารู้จักกับแนวคิด ของ นพ.ทรนง พิลาลัย รักษาการหัวหน้าสำนักพัฒนาองค์กร ผู้ใช้ความคิดสร้างความสุขให้กับผู้ทำงานพัฒนาคุณภาพ เรียบง่าย คำพูดขึ้นต้นที่คุณหมอพูด ทุกอย่างใช้แค่คำนี้ก็จบ เข้าใจ แล้วก็ช่วยให้แก้ปัญหาได้ งานที่ทำออกมาก็จะดีขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ วันพรุ่งนี้...

งานประจำสร้างสุข

งานประจำสร้างสุข https://youtu.be/j1sBf47-JkI พูดถึงงานประจำ หลายคนก็ถอนหายใจแล้ว เพราะรู้สึกว่างานที่ทำ น่าเบื่อ ทำแต่สิ่งเดิมๆ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเร้าใจ ทำไปแบบให้ผ่านไปวันๆเท่านั้น แต่วันนี้ เรามีแนวคิดในการสร้างความสุข ในงานประจำของคุณ ให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป กับ อาจารย์วราภรณ์ สักกะโต หัวหน้าสำนักส่งเสริมการพัฒนา สรพ. สาวสวยประจำออฟฟิศของสถาบันที่เธอได้ทำงานอยู่ ใครที่ได้มีโอกาสรู้จัก จะรู้ว่าเธอเป็นคนเก่ง อารมณ์ดี เป็นผู้สร้างสีสันของงานนั้นๆ เสมอ ครั้งนี้เราจะมาเปิดเผยถึงการสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งส่วนตัว และการทำงาน...

สมดุล แห่งความสุข

สมดุล แห่งความสุข https://youtu.be/bjOaIFvbBf0 วิธีสร้างสมดุล ให้กับความเครียด และความสุขนั้น อยู่ร่วมกัน ของผู้นำระบบงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล        ผู้มุ่งพัฒนากระบวนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นอย่างไร แค่เริ่มก็ฟังดูจะเครียดแล้ว และผู้ที่ต้องอยู่บนภาระหน้าที่ ที่หนักที่สุดแบบนี้ อย่าง นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จะมีวิธีจัดการปัญหา และสร้างความสุขไปพร้อมๆ กันได้ยังไงกันนะ ความสุขก็เหมือน“การปลูกต้นไม้”...

ความสุขเกิดขึ้นจากใจ

ความสุขเกิดขึ้นจากใจ https://youtu.be/aKBOT_pFU4Y หากคุณเป็นคน ที่กำลังมีความทุกข์ จนส่งผลต่อคุณภาพจิตใจ รองมาค้นหาคำตอบของความสุขที่เกิดจาก การเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนมุมคิด จนทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ เหมือนดัง พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ที่เปลี่ยนความทุกข์ ให้กลายเป็นโอกาส จากที่เคยเป็นคน มีความสุขอยู่ตลอดเวลา เป็นคนชอบมี Activity ชอบมีกิจกรรม อยู่มาวันหนึ่ง วันที่ไปตรวจคนไข้ แล้ว เกิดจับเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจคนไข้ไม่ได้ มันหล่นลง และก็เริ่มขยับมาจนยกขาไม่ได้ เดินไม่ได้ไปข้างหนึ่ง ทั้งซีกของร่างกายนั้น...

เคล็ดลับสะท้อนความสุข ให้หลุดจากความเครียด

เคล็ดลับสะท้อนความสุข ให้หลุดจากความเครียด https://youtu.be/KgCYXNRyH4k หากพูดคำว่า “ความทุกข์, ความเครียด” คำสั้นๆ แต่ส่งผลทางจิตใจมหาศาล พอๆ กับคำว่า “ความสุข”        บางครั้งเราอาจจะคุยกับใคร ต่อใครมากมายในแต่ละวัน ทั้งฟัง โต้ตอบ แต่หากลองถอยห่างออกมา คุณอาจ         จะเห็นว่าเรา “ไม่เคยคุยกับตัวเองเลย” เราจึงมีมุมมองความสุขของ ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท...

ทางออกของปัญหา กับความสุขที่มีคุณภาพ

ทางออกของปัญหา กับความสุขที่มีคุณภาพ https://youtu.be/QDhJL-Pv1Rw ปัญหา ปัญหา เชื่อว่าทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่งหน้าที่ ต้องพบเจอ แต่จะมีสักกี่คนที่จะกล้าเผชิญหน้ากับเรื่อง    ที่เกิด และหากอยากทำให้ปัญหากลับกลายเป็นโอกาส ต้องคิดอย่างไร ปฏิบัติแบบไหน เมื่อเจอเรื่องทุกข์ ควรสร้างระบบการพัฒนาตัวเองอย่างไร เรามาหาแรงบันดาลใจ ในการแก้ไขปัญหา แบบมีความสุขกับ อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ รองผู้อำนวยการ สรพ. กันคะ งานของผู้เยี่ยมสำรวจ คือ...

ความสุขยิ่งใหญ่ ของผู้หญิงตัวเล็ก

ความสุขยิ่งใหญ่ ของผู้หญิงตัวเล็ก https://youtu.be/FmoZD303dCw ในทุกอย่างมีความโชคดีในความโชคร้ายคะ และถ้าคุณหาสิ่งนั้นเจอ ก็ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นทีละเล็กทีละน้อยได้ คำพูดของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยป่วย เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายที่หัวใจ ใช่แล้วคะ คุณฟังไม่ผิด ระยะสุดท้าย และตอนนี้เป็นเพียงแค่อดีตไปแล้ว เราจะพาคุณไปรู้จักกับเธอและ ฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอ เธอ คือ คุณเบลล่า-ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ วินาทีแรกที่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง ตอนนั้นเธอยังเรียนไม่จบ และมีความคิดช่วงหนึ่งเข้ามาในหัว ว่าอยากจะทำภารกิจหรือทำหน้าที่ ความรับผิดชอบของตัวเองให้จบก่อน แล้วค่อยกลับมาให้ คีโม แต่พอเธอตั้งสติได้ก็รู้ว่านั้นเป็นความคิดที่ผิดมาก ทำไมจึงคิดถึงสิ่งของนอกกายมากกว่า...