Health Information Management: Efficiency Enhancement from Taiwan to Paraguay and Thailand

0
1766
Health Information Management: Efficiency Enhancement from Taiwan to Paraguay and Thailand
Health Information Management: Efficiency Enhancement from Taiwan to Paraguay and Thailand

Health Information Management: Efficiency Enhancement from
Taiwan to Paraguay and Thailand

“ในขณะที่บุคลากรทำหัตถการเจาะหลังผู้ป่วยรายหนึ่ง การตรวจสอบ (Double check) ยาเคมีบำบัดต้องรอนานขึ้น ทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรอนานขึ้น ต้องการความเปลี่ยนแปลงที่สามารถเชื่อมโยงทุกระบบในโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน เพื่อลดระยะเวลารอคอยในแต่ละกระบวนการลง”                                                                                                                               (วิชุนีย์ แซ่เล้า)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและองค์กรเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย  (Asian Productivity Organization: APO) จัดทำโครงการThailand Demonstration Project 2018 “Outpatient Chemotherapy System” เพื่อแก้ปัญหาความเชื่อมโยงของข้อมูลในระบบสารสนเทศของกระบวนการให้ยาเคมีบำบัด

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม Si-CPOE (Siriraj-Computerized Physician Order Entry) ร่วมกับ Cathay General Hospital Healthcare Information Technology ประเทศไต้หวัน นำมาใช้ในการสั่งการรักษาของแพทย์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสั่งยา การจ่าย และการให้ยาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสั่งยาของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ทำให้แพทย์สามารถเลือก protocol การรักษาได้อย่างสะดวกเพิ่มความรวดเร็วในการคีย์ข้อมูล ระบบจะส่งข้อมูลให้เภสัชกร นำคำสั่งการรักษามาจัดเตรียมยา จ่ายยาและคิดราคายา สามารถเชื่อมโยงเข้าระบบตรวจสอบการแพ้ยาได้โดยอัตโนมัติ และพยาบาลสามารถนำเครื่อง Personal Digital Assistant (PDA) มาใช้ในการบริหารยา ตรวจทานคำสั่งการรักษา ยาเคมีบำบัดที่ได้รับจากเภสัชกร และระบุตัวผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องผ่าน PDA เพิ่มความปลอดภัย ลดความคลาดเคลื่อนทางยา ลดเวลาระยะเวลาในกระบวนการให้ยาเคมีบำบัด เพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

โปรแกรม Si-CPOE มีแนวคิดจากปัญหาการปฏิบัติงานของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เพื่อใช้ระบบสั่งยาเคมีบำบัดให้กับผู้ป่วยเด็ก ซึ่งมีการคิด Protocol ที่ซับซ้อน ให้อยู่ในรูปแบบของชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลยาตาม Protocol ที่ใช้กับคนไข้ โดยสามารถเรียกดูประวัติการใช้ยาและสั่งยาโดยอ้างอิงประวัติยาเดิมโดยไม่ต้องบันทึกรายการยาใหม่ทั้งหมด จากนั้นเภสัชกรทำการพิมพ์ใบสั่งยาจากระบบสารสนเทศเพื่อจัดยาให้คนไข้ และส่งต่อพยาบาลเพื่อนำไปปฏิบัติงานต่อ

การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน                                                                                            เมื่อผู้ป่วยมารับการตรวจที่ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 1 (แผนกผู้ป่วยนอก) แพทย์สั่งยาเคมีบำบัดในแบบเวชระเบียนผู้ป่วยให้ตรงกับ protocol พร้อมกับบันทึกข้อมูลยาเคมีบำบัด Online ให้เภสัชกร ในโปรแกรมSiIT Þ พยาบาลตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย Þ เภสัชกร รับคำสั่งยาเคมีบำบัด จากระบบ SiIT นำคำสั่งจากเวชระเบียนมาบันทึกในระบบ SiOP เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและพิมพ์ Sticker label ยาให้ผู้ป่วย Þ ผู้ป่วยและญาติกลับไปพบพยาบาลเพื่อตรวจสอบ Sticker ยาเคมีบำบัดให้ตรงกับคำสั่งการรักษาในเวชระเบียน Þ ผู้ป่วยและญาติไปที่ตึกอานันทมหิดล ชั้น 6 แผนก Chemotherapy Center พยาบาลลงทะเบียนรับผู้ป่วยเข้าห้องตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ และตรวจวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วย Þ พยาบาล/แพทย์ บริหารยาเคมีบำบัด Þ พนักงานทั่วไปรับแบบเวชระเบียน และแฟ้ม Protocol ของผู้ป่วย (ลงจากตึกอานันทมหิดล ชั้น 6 ไปที่ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น  1 ) Þ พยาบาลตรวจสอบคำสั่งการรักษาในแบบเวชระเบียน แฟ้ม Protocol และ Sticker ยา Þ ส่งเวชระเบียน และแฟ้ม Protocol และ Sticker ยาให้เภสัชกร Þ เภสัชกร ห้องผสมยาเคมีบำบัด ตรวจสอบคำสั่งการรักษาใน SiIT กับ เวชระเบียน แฟ้ม Protocol Sticker ยาเคมีบำบัด และบันทึก คำสั่งการรักษาเข้าระบบ CMP ผสมยาเคมีบำบัดตามคำสั่งการรักษา Þ พยาบาล รับยาเคมีบำบัดจากเภสัชกรและตรวจสอบกับคำสั่งการรักษา (Double check) ระบุชี้บ่ง และ บริหารยาเคมีบำบัดให้กับผู้ป่วย หากมีการสั่งยาผิดต้องเริ่มกระบวนการทั้งหมดใหม่ อาจทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้คือ ระบบการทำงานปกติของผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี Health Information Management: Efficiency Enhancement from      Taiwan to Paraguay and Thailand

ถอดบทเรียน วรรษวรรณ กระต่ายจันทร์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก) สถาบันโรคผิวหนัง

Photo by Online Marketing on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here