บทส่งท้าย “19th HA Forum”

0
188674
Volunteer Future Expertise Future Ideas Growth Plans Concept

คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงประทานไว้ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2525 ความว่า  “…..การจะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือให้เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรม ประกอบด้วย เพราะเหตุว่าความรู้นั้น เสมือนเครื่องยนต์ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้ว เป็นเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำทางให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือ ปลอดภัย บรรลุจุดประสงค์..”

“คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ได้พิสูจน์ไห้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้อย่างไม่ต้องสงสัย เห็นได้จากการบรรยายในแต่ละห้อง  รวมทั้งในห้องนิทรรศการ ในเวที mini-stage ที่เนืองแน่นด้วยผู้เข้าร่วมประชุม สะท้อนให้เห็นว่า คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม เป็นแนวทางในการทำงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลให้เกิดสัมฤทธิ์ผลโดยเจ้าหน้าที่มีความสุข และ ได้เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ เป็นปัจจัยที่ชี้วัดความสำเร็จในระยะยาว  มีหลายเสียงสะท้อนที่ชื่นชม ให้คำข้อเสนอแนะ /คำแนะนำ ให้กำลังใจ สิ่งที่ทุกท่านได้แสดงออกมาในทุกรูปแบบ เป็นการตอบรับ ที่ส่งจากใจผู้ส่งอย่างวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งนั่นแหละเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ สะท้อนกลับมาให้กับทีมวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมบริการและทีมงานของสรพ.ทุกคน ให้มีพลัง มีแรงบันดาลใจ ในการสรรสร้างเวทีเพื่อการเรียนรู้ของทุกคนอย่างต่อเนื่องทุกปี

ทีมงานทุกคนเชื่อมั่นว่า พวกเราจะได้พบกันใหม่ในปี 2562 ด้วยแนวคิด “ Change & Collaboration for Sustainability” พร้อมกับผลงานที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ และมีคุณค่า ที่เกิดจากความร่วมมือจากโรงพยาบาล เครือข่ายพันธมิตรจากทั่วประเทศอย่างแน่นอน

ด้วยความขอบคุณ

ที่ปรึกษา: นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี

บรรณาธิการ: อ.เรวดี ศิรินคร

กองบรรณาธิการ: ภญ.วิชชุนี พิตรากูล, นพ.ทรนง พิราลัย, ดวงกมล นำประทีป, ทพญ.รตนอร จูห้อง, ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ, ภก.ศุภชัย อินสุข, ภก.พิชญสิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย์, ภก.จักรกฤษณ์ ล้อมสินทรัพย์, ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำริญสุข, ภญ.ดิษกร พยัตธรรม, นายฐาปนา บุญหนา, นายธนสิน ธนะสมบัติ, นายปิติพงศ์ ยอดยิ่งยง, น.ส.วิภาวดี บุญมาก

ฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี สรพ. : ศุภัช สิงห์สม, สงวน แก้วขาว, รัชม อภิญญานนท์

ประสานงาน ฝ่ายจัดการความรู้ สรพ. : อาทิตย์ตินันท์ อินทร์วรรณ

จัดทำและเผยแพร่โดย:  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Designed by Rawpixel.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here