ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหา

0
7606
Hand picking among metal paperclips one red, different from the others, isolated on white background. Stand out from the crowd concept, high angle

Smart Leadership 4.0

โดย ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร และ นพ.มนตรี แสงภัทราชัย

วิทยากรทั้งสองท่าน ได้แลกเปลี่ยนหลักการการเป็นผู้นำ smart leadership 4.0 โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ การ coaching และงานวิจัยต่าง ๆ

Smart leader 4.0 ไม่ใช่เพียงแค่มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบเท่านั้น แต่ต้องสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญที่ทั้งเจ้าขององค์กร และลูกน้องต้องการเหมือนกัน คือ คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง หรือมีความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบคือ
Self-awareness (รู้จักตนเอง ทั้งจุดแข็ง จุดที่ต้องปรับปรุง)

Self-regulation (ควบคุมตนเองได้ ทั้งด้านอารมณ์ และการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง)

Social skill (มีทักษะในการปฎิสัมพันธ์ และชี้แนะผู้อื่นได้)

Empathy (มีความเห็นอกเห็นใจ)

Motivation (สรัางแรงบันดาลใจให้ทั้งตนเอง และผู้อื่นได้)

นอกจากนั้น smart leader 4.0 ต้องเข้าใจ megatrends คือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ใช่เพื่อการปรับตัวที่เท่าทันกระแสสังคมขององค์กร เท่านั้น แต่รวมถึงนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผู้อื่นด้วย (Leading change) หากผู้นำไม่เข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน จะทำให้องค์กรไม่พัฒนา และล้มเหลวในที่สุด ตัวอย่าง megatends ที่สำคัญคือ esternization = แน้วโน้มการค้าและการลงทุน ที่เปลี่ยนแปลงมาทางฝั่งโลกตะวันออกมากขึ้น, automation and AI (artificail intelligence) = การนำหุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์ มาใช้แทนแรงงานบางประเภท เป็นต้น

คุณสมบัติสำคัญอีกประการของ smart leader 4.0 คือต้องเป็นผู้นำที่เน้นการปฏิรูป (transformational leader) ผู้นำอาจจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ Transactional Leader และ Transformational Leader

ผู้นำแบบ Transactional Leader จะนำคนโดยไม่ปลดปล่อยศักยภาพของคนอย่างเต็มที่ เน้นการบริหารคนด้วยผลงานที่แต่ละคนปฏิบัติได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI)
ผู้นำแบบ Transformational Leader จะปฏิรูปคน โดยกระตุ้นให้เขาได้ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ผ่านการ coaching, กระตุ้นให้เกิดการคิด, สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี

ในยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดของตน จำเป็นต้องมีผู้นำที่มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตน และคนในองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น และสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของคนในองค์กรณ์ผ่านความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน จัดเป็นผู้นำที่ลูกน้อง และองค์กร ถวิลหาอย่างแท้จริง

Designed by Yanalya

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here