แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน

0
3072
แนวปฎิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน

        สรพ.ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของบริการในศูนย์ฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ สำคัญของสถานพยาบาลในภาวะวิกฤตจากโควิด 19  จึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากศูนย์ฉีดวัคซีนหลายแห่ง แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นคู่มือปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และใส่ใจผู้รับบริการ

แนวปฎิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน
แนวปฎิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน

        ประเด็นสำคัญของแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน ได้แก่ การออกแบบศูนย์ฉีดวัคซีน เรื่อง ระบบลงทะเบียนและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ฉีดการออกแบบผังพื้นที่ สถานีงาน มาตรฐานการทำงาน logistics และทรัพยากรที่ต้องการ ระบบสนับสนุนการฉีดวัคซีนที่สำคัญ การเพิ่มผลิตภาพของการฉีดวัคซีน (Improving productivity)
และ การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการเรียนรู้ (Evaluation & Learning) ในโอกาสนี้ สรพ.ขอขอบคุณศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ศูนย์ฉีดวัคซีนคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ศูนย์ฉีดวัคซีน The Mall, Central, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เขตนครชัยบุรินทร์ ตลอดจนศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้สนใจสามารถ Download แนวปฎิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here