คุณค่า ศูนย์คุณภาพในมุมมองของผู้นำ

0
6013
Diversity People Seminar Learning Cityscape Concept

นพ. พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ (รพ.หาดใหญ่)

พ.ท. ธนรัฐ ลำจวน (รพ.ค่ายขุนจืองธรรมิกราช)

อำพัน วิมลวัฒนา (วชิรพยาบาล)

ความคาดหวังของผู้บริหารต่อศูนย์พัฒนาคุณภาพในอุดมคติ

 • มีความคิดเชิงบวก ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก (“Can do” attitude)
 • มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน และทีมงาน
 • มีความเพียร เชื่อมั่นในความสำเร็จร่วมกันขององค์กรอย่างยั่งยืน
 • เข้าใจ ความต้องการของผู้บริหาร และบุคลากร
 • มีมุมมองร่วมกัน กับผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรที่ตรงกันและถูกต้อง
 • สื่อสาร ชักจูง กระตุ้น แผนกและทีมคร่อมสายงานต่างๆ ให้เดินไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
 • สร้างคุณค่าในตัวเอง
 • พัฒนาคุณภาพของตนเอง ตั้งเป้าหมาย วางแผน ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น

บทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณภาพในอุดมคติ

 • ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับ ตั้งแต่องค์กร ระบบงาน และหน่วยงาน
 • ประเมินวัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศขององค์กร สร้างบรรยากาศในการพัฒนาที่ “กระชุ่มกระชวย”
 • วางแผนในการพัฒนาคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะกับทีมนำ ประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
 • วิเคราะห์ และพัฒนางานของศูนย์คุณภาพเอง

สมรรถนะของศูนย์คุณภาพ

 • ทักษะการสื่อสาร
 • ทักษะ facilitator การสร้างทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ คนทำงานมีความสุข
 • ทักษะการสร้างความผูกพันในองค์กรที่ดี
 • ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และโอกาส

Designed by Rawpixel.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here