คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม

0
8659
Closeup of a support hands

อาจารย์อนุวัฒน์ ได้กล่าวถึง ตรีคุณแห่งการบริบาลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ คือใช้หลัก คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม

  • คุณภาพ คือ การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ อยู่บนพื้นฐานของวิชาการ และคงเส้นคงวา
  • คุณค่า  ขึ้นอยู่กับมุมมองว่า มุมมองของผู้รับป่วย ผู้รับประโยชน์  ซึ่งประโยชน์ 3 อย่าง ได้แก่ ประโยชน์ที่ผู้ป่วย องค์กร และคนทำงานได้รับ  เพื่อให้คนทำงานเป็นทั้งผู้ให้บริการและเรียนรู้จากงานที่ตนเองทำ
  • คุณธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นต้องมีคุณธรรม ซึ่งคุณธรรม ≠ จริยธรรม (จริยธรรมสามารถเห็นได้จากการกระทำของเรา, คุณธรรมนั้นอยู่ในจิตใจของเรา)

สมการคุณค่า

หลัก คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ใช้ภาษาง่ายๆ “ดูคน ดูไข้ ดูคุ้ม”

  • คุณภาพและคุณค่าในการดูแลคน (Social objective) สอดคล้องกับมิติคุณภาพ People-centeredness, Accessibility และ Continuity
  • คุณภาพและคุณค่าในการดูแลความเจ็บป่วย เรียกง่ายๆ ดูไข้ คือการมุ่งแก้ปัญหาผู้ป่วยให้การตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง ทันเวลา ให้การรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย สอดคล้องกับมิติคุณภาพ Appropirateness, Effectiveness, Safety
  • คุณภาพและคุณค่าในการดูแลผู้ป่วยให้คุ้มค่า “ดูคุ้ม” สอดคล้องกับมิติคุณภาพ Efficiency ซึ่งต้องดู evident base treatment เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นคุ้มค่า

ดังนั้นการเพิ่มคุณค่าในการดูแลผู้ป่วยต้อง “ดูคน ดูไข้ ดูคุ้ม” นำไปสู่สมการ คุณค่า = ประโยชน์ต่อผู้อื่น x คุณภาพ x ประสิทธิภาพ

Core value ที่ใช้ในการขับเคลื่อน “ตรีคุณ” ประกอบด้วย value on staff การให้คุณค่าแก่คนทำงาน พัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ยอมรับความแตกต่างของความคิดเห็น   ฝึกรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ การทำงานโดยใช้เป้าหมายเป็นแรงขับเคลื่อน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตและบุคคลต้นแบบ  เน้นสร้างความผูกพันของบุคลากร, system perspective เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายขององค์กร ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ และเป้าหมายของหน่วยงานย่อยต้องตอบรับกับเป้าหมายขององค์กร,  patient& customer focus ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เช่น สร้าง flow การทำงานที่เอื้อต่อผู้รับบริการ, teamwork การเคารพซึ่งกันและกันให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งด้านเวลาและความคิดเห็น ตามแนวคิดที่กล่าวว่า “ความรู้สึกดีๆต่อกัน คือทรัพยากรสำคัญของทีม”, continuous process management ต้องอาศัยการมองเห็นภาพกว้างของกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบและมองเจาะลึกในแต่ละกระบวนการ, management by fact  ใช้เครื่องมือคุณภาพในการพัฒนางาน เช่นการใช้ control chart เป็นเครื่องมือเพ่าอการวิเคราะห์และเรียนรู้ และ Learning การใช้ RCA แบบมี passion เพื่อการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการทำงาน

Designed by Rawpixel.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here