ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

0
8447
Rice paddies of Bali on the cloudy overcast day with a little rain

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (มูลนิธิชัยพัฒนา)

ศาสตร์แห่งพระราชาคือศาสตร์แห่งชีวิต มีความหมายอย่างไร ที่ผ่านมาคนทั่วไปอาจจะ เห็นแต่ไม่เคยมอง ได้ยินแต่ไม่เคยฟัง เราเคยลองย้อนถามตัวเองหรือไม่ ว่าการได้เห็นพระองค์ท่านแต่ละครั้ง พระองค์ท่านกำลังเสด็จไปไหน ไปทำอะไร การได้ยินพระองค์ท่าน ได้ฟังสิ่งพระองค์ท่านได้สอนหรือไม่  การได้ตามถวายงานกับพระองค์ท่านเหมือนกับการได้เรียนงานกับท่านในทุกๆ วัน  ผ่านการ มองทุกอย่างที่ท่านทำอย่างพินิจพิเคราะห์ จดทุกสิ่งที่ท่านทำ และสรุปทุกอย่างที่ท่านคิด คือ วางแผนการป้องกันในอนาคตจากสิ่งที่ทำในปัจจุบัน

พระราชดำรัส เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เป็นประโยคที่สวยงามและถูกต้องที่สุด การครองแผ่นดิน หมายถึงการดูแลด้วยความปรารถนาดี ไม่ใช้อำนาจปกครอง เพื่อประโยชน์สุข หมายถึงคุณค่าอยู่ที่การเกิดประโยชน์และความสุขของประชาชน   พระองค์ท่านสอนให้มองธรรมชาติด้วยปัญญา จะมองเห็นคุณค่าของธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ  คือ ต้นตอแห่งชีวิต ที่ควรบริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หากมองธรรมชาติ ดินน้ำป่าเขาเป็นทรัพยากรธรรมชาติ จะมองเห็นเป็นทรัพย์สิน

คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ในมุมมองตามศาสตร์พระราชา คุณค่า หมายถึง คุณค่าของประโยชน์ที่เกิดขึ้น คุณค่าอยู่ที่ว่าใช้อย่างไร ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่ อย่าหลงไปกับเงิน, คุณภาพ หมายถึง เราได้เอื้อประโยชน์การบริการให้คนอื่นหรือไม่ เราบริการคนอื่นอย่างไร และ คุณธรรม หมายถึง การทำสิ่งที่ดีและถูกต้อง

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การยึดความยั่งยืนเป็นการเตือนสติ ว่าในช่วงชีวิตของเรา เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีและต้องส่งต่อทรัพยากรไปยังคนรุ่นต่อๆไป

สิ่งที่ได้จากการถวายงานกับพระองค์ท่าน คือ การได้ความสุขร่วมกันจากการทำประโยชน์ให้คนอื่น

ดร.สุเมธได้ให้ข้อคิดสุดท้ายกับผู้ฟังว่า “รักตัวเรารักชีวิตเราและรักปัจจัยแห่งชีวิตของเราหากโลภเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้น  ขอให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีประโยชน์แผ่นดินไทยจะเต็มไปด้วยประโยชน์สุข”
Designed by Nikitabuida

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here