Coach for Success

0
1841
Coach for Success
Coach for Success

Coach for Success

สุขกับทุกข์เป็นของคู่กัน สุขและทุกข์ต่างไม่เที่ยงแท้ยั่งยืน เราสามารถ “เลือก” ที่จะสุขหรือทุกข์ได้ สุขทำให้เรา “กล้า” ทุกข์ทำให้เรา“กลัว” ระดับความสุขขึ้นอยู่กับ “การยอมรับ” มองทุกข์อย่างไรให้เป็นสุข

Coach (โค้ช) เป็นหลักการสำคัญที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เริ่มนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของงาน และเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ซึ่งอาจส่งผลต่อ productivity ขององค์กร ผู้ใช้กระบวนการโค้ชสะท้อนให้ผู้ถูกโค้ชเห็นตัวเองเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ดังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจในหลักการโค้ชที่เน้นเรื่องกระบวนการแล้ว เราสามารถโค้ชใครก็ได้ เรื่องอะไรก็ได้ ทั้งในชีวิตประจำวัน การทำงาน รวมทั้งการเป็นผู้นำองค์กรด้วย

ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย กระบวนการ “โค้ช” สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ รวมถึงหน้าที่การงาน หัวหน้าใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้กับทุกสาขาอาชีพ เช่น การเพิ่มยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด การทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ หรือแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว อาทิเช่น การเลิกบุหรี่ การไม่สมหวังในความรัก  พบว่ากระบวนการโค้ชแทรกซึมอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับว่าเรานำกระบวนการนี้มาใช้เพื่อประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

โค้ช สามารถทำเป็นงานประจำ และเป็นมืออาชีพได้ เช่น แพทย์ที่ใช้กระบวนการโค้ช คือการทำให้ผู้ป่วยกลับไปดูแลตนเองได้อย่างมีศักยภาพ มิใช่เพียงให้คำแนะนำบ่อยๆ เท่านั้น การนำไปใช้กับครอบครัวโดยไม่ใช้วิธีสั่งให้ทำ หรือพบว่าการดำเนินชีวิตในของเด็กในยุคปัจจุบันพบว่า เด็กที่อายุ 13-15 ปีสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการปรับตัวได้ดีกว่ากลุ่มอายุมากขึ้นที่มักจะยึดติด เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นการใช้เครื่องมือโค้ชเพื่อให้เห็นตัวตนที่แท้จริงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  ผู้ที่เป็นโค้ช ต้องรู้และรับทราบปัญหาไม่เสียเวลากับอดีต ทำอย่างไรให้ผู้รับการโค้ชออกจากปมของชีวิตด้วยตัวของตัวเอง ซึ่งมีความแตกต่างกับการปรึกษา (Consult) เป็นการแก้กรรม การแก้ศาสตร์

กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทางทฤษฏีของการโค้ช หลักการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการโค้ช เช่น การถาม การฟัง การให้ข้อมูลป้อนกลับ การสร้างความไว้วางใจ การเข้าให้ถึง อีกทั้งเทคนิคเคล็ดลับจากโค้ชที่มีประสบการณ์ และการนำไปทดลองปฏิบัติจริงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากต้องการให้เห็นผลอย่างชัดเจน

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี Coach for Success

ถอดบทเรียน สดศรี พูลผล    

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Photo by Razvan Chisu on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here