วันศุกร์, กรกฎาคม 1, 2022
หน้าแรก แท็ก For

แท็ก: for

A New Model of Health Promotion for Health Personnel Safety

A New Model of Health Promotion for Health Personnel Safety “น้องๆ พยาบาลที่ต้องขึ้นเวร เช้า บ่าย ดึก ไม่สบายต้องมาขึ้นเวร ต้องมาดูแลคนอื่น On IV มาขึ้นเวร ตัวเองไม่สบายใครจะดูแล” (ดร.พรศิริ ใจสม) สุขภาพของคนทำงานมีความสำคัญต่อผลลัพธ์และความก้าวหน้าขององค์กร การคงความมีสุขภาพดีของบุคลากรทั้งร่ายกายและจิตใจตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันหลายมิติ A...

Coach for Success

Coach for Success สุขกับทุกข์เป็นของคู่กัน สุขและทุกข์ต่างไม่เที่ยงแท้ยั่งยืน เราสามารถ “เลือก” ที่จะสุขหรือทุกข์ได้ สุขทำให้เรา “กล้า” ทุกข์ทำให้เรา“กลัว” ระดับความสุขขึ้นอยู่กับ “การยอมรับ” มองทุกข์อย่างไรให้เป็นสุข Coach (โค้ช) เป็นหลักการสำคัญที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เริ่มนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของงาน และเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ซึ่งอาจส่งผลต่อ productivity ขององค์กร ผู้ใช้กระบวนการโค้ชสะท้อนให้ผู้ถูกโค้ชเห็นตัวเองเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ดังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจในหลักการโค้ชที่เน้นเรื่องกระบวนการแล้ว...

Innovation for Management

Innovation for Management เราทุกคนล้วนเป็นนักออกแบบ สามารถตัดสินใจได้ว่า จะจัดการปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างไร  ความสำนึกรับผิดชอบ คือ สิ่งที่เหนือกว่าหน้าที่ การจัดการนวัตกรรมนั้นเป็นหลักการที่จำเป็นสำหรับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการพัฒนาการใช้ความคิดควบคู่ไปกับทักษะต่างๆ ที่ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร Learning pyramid เมื่อเราได้สอนผู้อื่นจะดีขึ้น 70/20/10 model for Learning and development เพื่อ Impact โนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   มี aging society...

Easy clinical quality summary for CLT/PCT

Easy clinical quality summary for CLT/PCT   เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญ Easy clinical quality summary for CLT/PCT สิ่งที่ผู้เข้าประชุมจะได้เรียนรู้                       ...

Conceptual Framework for Change: Driver Diagram

Conceptual Framework for Change: Driver Diagram “นักยุทธศาสตร์ชั้นดีจะไม่เกาะติดคิดแต่เรื่องที่เราทำได้เท่านั้น แต่จะคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำด้วย สิ่งนี้จะเป็นขุมทรัพย์ของการพัฒนาระบบงาน โดยไม่จนตรอกหรือติดกับกับข้อจำกัดต่างๆ ที่มีอยู่” (นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล)  Driver Diagram คือ แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยจำแนกเป็นลำดับชั้นจากปัจจัยขับเคลื่อนไปสู่แนวคิดการปรับเปลี่ยน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือเป้าหมายที่ทีมต้องการ สู่การกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ทำให้ทีมเห็นภาพการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและการปฏิบัติ สื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน Session...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS