Easy clinical quality summary for CLT/PCT

0
4586
Easy clinical quality summary for CLT/PCT
Easy clinical quality summary for CLT/PCT

Easy clinical quality summary for CLT/PCT

 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญ Easy clinical quality summary for CLT/PCT สิ่งที่ผู้เข้าประชุมจะได้เรียนรู้                                                                                      1. ทีมพัฒนาคุณภาพทางคลินิก CLT/PCT มีบทบาทหน้าที่ในการมองภาพรวมการพัฒนาการ ดูแลผู้ป่วย วิเคราะห์โอกาสพัฒนา กำหนดทิศทางจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ค้นหาความ เสี่ยงทางคลินิก เพื่อการปรับปรุงพัฒนา ประสานงานความร่วมมือ สนับสนุนทรัพยากร ประเมินติดตามผล                                                                    2. เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญ “Easy Clinical Quality Summary for CLT/PCT” และสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ ควบคู่กันไปคือการปรับ mindset สำคัญที่เน้น Clinical Quality Service ตลอดจนการบริหารจัดการในการทำ Clinical Quality Summary for CLT/PCT อะไรที่ยาก อะไรที่ง่าย

ปัญหา อุปสรรค สำคัญในการใช้เครื่องมือคุณภาพ ตัวนี้ คือ การไม่เข้าใจว่าจะเลือกโรค หรือกระบวนการดูแลใด อาจจะเริ่มต้นจาก high risk / high volume ก่อน จะเขียนจำนวน มากน้อยตามบริบท ไม่ใช่ทำเพื่อส่ง สรพ. แต่ควรเพื่อการพัฒนาและการดูแลผู้ป่วย เฉพาะที่จำเป็น คือ result ที่มี CQI หรือ Driver diagram (ซึ่งจะพบ pitfall จำนวนมาก) process requirement อาจจะรวบเฉพาะกระบวนการที่มีปัญหา เพราะในหลายๆ โรคอาจจะซ้ำๆ กัน

ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย                                                                                          Clinical Quality Summary คือ PCT Service profile + Clinical  tracer Highlight ในมาตรฐานฉบับที่ 4 เป็นการสรุปภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพของทีม PCT ใช้โรคสำคัญ (Proxy disease) เป็นภาพสะท้อนคุณภาพทางคลินิกของทีม เพื่อเป็นประโยชน์สำคัญในการ “หาโอกาสพัฒนา” และ “เพื่อการสื่อสาร” (สื่อสารในองค์กร โรคที่ PCT เน้น และสื่อสารนอกทีมให้ทีมอื่นทราบ ให้ผู้เยี่ยมสำรวจทราบ)                                      CQS เป็นการเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาของ CLT/PCT และหาโอกาสพัฒนา ไม่ใช่เขียนให้คนอื่นอ่าน หน่วยงานต้องอ่านเองสื่อสารกับตนเอง หาจุดอ่อนของทีม และนำมาใช้เพื่อพัฒนาประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. PCT profile 2. Clinical tracer Highlight

ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์                                                                                                เป้าหมายการดูแล คือ มีคุณภาพในการดูแล มีความสม่ำเสมอในการดูแล ลดความต่างในการดูแล การดูแลต้องดีเสมอกัน มีกระบวนการดูแลที่ดีตามกระบวนการที่วางไว้ทั้งองค์กร คงไม่ใช่แค่ PCT บทบาททีมนำต้องมีส่วนร่วมด้วย สามารถแบ่งระบบการดูแลเป็น ระบบการดูแลผู้ป่วย ระบบคุณภาพ  ระบบเฉพาะโรค                                  ระบบการดูแลผู้ป่วยตามขั้นตอน โดย PCT ต้องมีความสม่ำเสมอ ต้องมีมาตรฐาน Proxy Disease เป็นตัวแทนใช้ประเมินระบบที่วางไว้ว่าครอบคลุมหรือไม่                                                                                ระบบคุณภาพ เครื่องมือต่างๆ เป็น value added ครบทุกมิติไม่เฉพาะหายจากโรคที่เป็น จาก Output เป็น Outcome หายแล้วสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ                                                                        มีจุดเน้น ของโรงพยาบาล safety/Process/Clinical Quality/Efficient เพื่อให้ทุก PCT มองไปทางเดียวกัน เกิดความสนใจอยากพัฒนา และทำงานร่วมกับโรงพยาบาล และ PCT สามารถทำได้                                  Driver diagram เป็นการระดมสมอง ของทีมมาร่วมกัน เพื่อช่วยกัน ที่สำคัญคือ กระบวนการ ใน Secondary driver แต่ละที่จะแตกต่างกัน และปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ Primary driver หาได้จาก Evidence และ Guideline ต่างไปแต่ละโรงพยาบาล แต่ละปี

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี Easy clinical quality summary for CLT/PCT

ถอดบทเรียน พีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด) โรงพยาบาลปทุมธานี

Photo by Marcelo Leal on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here