วันเสาร์, มิถุนายน 19, 2021
หน้าแรก แท็ก Quality

แท็ก: Quality

Quality management & effective standards implement (Transformation 2 & 3)

Quality management & effective standards implement (Transformation 2 & 3) เราได้กำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วหรือไม่ ถ้าเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน มันต้องสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้ โดยเฉพาะตัวเราเองและผู้อื่น” รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์ Quality management system (การบริหารจัดการคุณภาพ) ความรู้ความเข้าใจที่เป็นรากฐานสำคัญ คือ แนวคิดคุณภาพพื้นฐาน คือ 3P กับทุกพื้นที่การพัฒนา บทเรียนที่มุ่งเน้นใน Session...

Easy clinical quality summary for CLT/PCT

Easy clinical quality summary for CLT/PCT   เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญ Easy clinical quality summary for CLT/PCT สิ่งที่ผู้เข้าประชุมจะได้เรียนรู้                       ...

Change agent: Quality and Safety Research

Change agent: Quality and Safety Research “งานพัฒนาคุณภาพโดยตัวเองก็เป็นวิจัยในระดับหนึ่ง ถ้าเราใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพก็จะกลายเป็นงานวิจัย แต่ต้องพิถีพิถันในการตั้งคำถามและวิธีการ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้มาเป็นของจริง ไม่ได้เกิดจากความลำเอียง” รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คุณภาพและความปลอดภัย เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของการดูแลผู้ป่วย สิ่งหนึ่งที่พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยได้ คือ องค์ความรู้ ซึ่งวิธีการในการสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การวิจัย หัวข้อนี้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยใน 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองภาพกว้างของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพที่นานาชาติให้ความสนใจ...

Benchmarking for healthcare x THIP

Benchmarking for healthcare x THIP “Cost กับ Quality มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด …. Quality ดี cost ต่ำ” (รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์) Benchmarking คือ วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกระบวนการ benchmarking นำไปสู่การค้นหาผู้ที่เป็นต้นแบบที่ผู้อื่นจะใช้วัดเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง (benchmark)...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS