DHB & DHSA ก้าวต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิต

0
6484
Young hipster couple in love outdoor jumping at yellow flower field with mountain sunset background. Jump up high enjoying freedom and enjoy.


“พชอ. เป็นอีกก้าวหนึ่งของการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเข้มแข็ง ให้มาบูรณาการความร่วมมือกัน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชนในพื้นที่ และการสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความร่วมมือดังกล่าว”

DHB คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลไกใหม่ ที่ใช้คนทำงานเดิม ใช้ต้นทุนเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ แต่มีวิธีการจัดการแบบใหม่โดยใช้ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีในการดำเนินงานที่ทำให้เกิดความยั่งยืน
พชอ. ไม่ได้เกิดจากความคิดของคนส่วนกลาง แต่คนคิด คือนักวิชาการจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ที่คิดปฏิรูปประเทศ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง “เรื่องชีวิต ไม่ใช่เรื่องหยูกยา ไข้ หมอ แต่เป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่” เป็นการดูแลสุขภาพ ที่ทำให้เกิดการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชนที่เกิดประโยชน์ และเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ทำให้มีการทำงานแบบบูรณการอย่างเป็นรูปธรรม
พชอ. เป็นวิวัฒนาการของการจัดการร่วมกัน โดยมีเป้าหมายชัดเจน คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ดี มีการขับเคลื่อนการทำงานโดยมีความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นการทำงานที่ “เข้าใจปัญหา เข้าถึงความทุกข์ รู้ข้อจำกัด และคิดวิธีการแก้ไขที่ตรงจุด” เป็นความร่วมมือของคนในพื้นที่ ที่สามารถดูแลสุขภาพของประชาขนได้ในระดับบุคคล ภายใต้แนวคิด “คนอำเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน”

หัวใจในการทำงาน ของ พชอ. คือ
⬥ ถ้าถามคนในพื้นที่แล้ว ทุกคนบอกว่า “ใช่” จะทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีคุณภาพ
⬥ จากประสบการณ์ในพื้นที่ ไม่ต้องทำหลายเรื่อง แต่ขอให้เป็นประเด็นชัดๆ แล้วนำมาขับเคลื่อนการทำงานต่อ
กลไกของ พชอ. เป็นตัวชี้ทิศ สนับสนุนการทำงาน และติดตามกำกับการทำงาน แต่การดำเนินงานเป็นกลไกเดิมในพื้นที่ ที่ทำให้เกิดความยั่งยืน

พชอ. คือ จุดคานงัดของโครงสร้างกลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ เป็น คำตอบของการเปลี่ยนแปลงในประเทศ

 

DHSA (District Health System Accreditation) เป็นกลยุทธ์ของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอในการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าให้กับพื้นที่ คนทำงานและประชาชน

คุณค่าที่ได้รับจากการประเมินเครือข่ายเพื่อรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHSA : District Health System Accreditation)
1. Effective Network Management ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ
2. Integrated People-centered Health Care สุขภาพองค์รวม ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3. Health Promotion & Prevention ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ มุ่งเน้นมิติส่งเสริมป้องกัน
4. Seamless Healthcare System ระบบการดูแลสุขภาพที่ไร้รอยต่อ
5. Strengthening Supportive Systems ระบบสนับสนุนสำคัญที่รัดกุมในเครือข่าย
6. Empowerment เสริมพลังคนทำงานและประชาชนในพื้นที่

“DHSA เป็นกระบวนการที่สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สร้างความภาคภูมิใจ ให้คนที่ทำงานทุ่มเทให้กับประชาชน”
Designed by Jcomp

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here