RT Collaboration (RT: Radiologic Technology)

การสร้างคนทางรังสีวิทยา โดยทำงานสหสาขาไม่แบ่งชนชั้น ทุกคนเป็นคนสำคัญของหน่วยงาน

0
3165

RT Collaboration (RT: Radiologic Technology)

“การสร้างคนทางรังสีวิทยา โดยทำงานสหสาขาไม่แบ่งชนชั้น ทุกคนเป็นคนสำคัญของหน่วยงาน” (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ)

“วิชาชีพรังสีเทคนิค นอกจากที่จะมีความรู้แล้วต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวเดินออกจากห้องเรียน  ห้องทำงานไปสู่สังคมภายนอก เพื่อเรียนรู้ความจริงที่เป็นอยู่” (รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์)

นอกจากให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว การสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกห้องทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ ประชาชนในพื้นที่ จะทำให้อยู่ในสังคมได้ดีกว่าการอยู่เฉพาะในห้องเรียน ห้องทำงาน รวมทั้งทำให้การผลิตบุคลากรรังสีเทคนิคได้คุณภาพ จัดบริการมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์                                                                                                  วิชาชีพรังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทําต่อร่างกายมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบําบัดโรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟู สุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา มีสถาบันการผลิตบัณฑิต จำนวน 11 สถาบัน โดยการทำงานร่วมกัน ทั้งด้านทิศทางการผลิต หลักสูตร มีการแลกเปลี่ยนประสบการการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน สถาบันทางการศึกษาต้องเป็นสถาบันชั้นนำผลิตรังสีวิทยา ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ก้าวสู่นานาชาติ สร้างบุคลการที่มีคุณธรรม มีความรู้ทางวิชาการ รู้สังคมรอบตัว การส่งเสริมสุขภาพ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการ

ผศ.ดร.อรุณี เหมะธุลิน                                                                                                      ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิคหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์สำหรับรังสีเทคนิคที่จบไปทำงานแล้ว เป็นสาขาที่ขาดแคลน คือ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ที่ช่วยในการรังสีรักษา การเปิดเฉพาะทางสำหรับรังสีเทคนิคที่จบมาทำงานแล้ว แต่ละสาขาต้องมีผู้เรียนสาขาละ 3 คน

ทุกขั้นตอนของการผลิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยทุกแห่งใส่ใจ เข้าใจ เข้าถึง นักศึกษา อีกทั้งศิษย์เก่าร่วมกันสร้างวิชาชีพรังสีเทคนิคให้แข็งแกร่ง หล่อหลอมให้รู้จักการแบ่งปัน ให้โอกาสกับรุ่นน้องที่ด้อยโอกาส สถาบันการศึกษาที่ผลิตรังสีเทคนิคต้องช่วยกันผลิตที่จะเติมเต็มให้กับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี RT Collaboration (RT: Radiologic Technology)

ถอดบทเรียน สุนิดา แสงย้อย                         

ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

Photo by Owen Beard on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here