วันจันทร์, มิถุนายน 21, 2021
หน้าแรก แท็ก Collaboration

แท็ก: Collaboration

RT Collaboration (RT: Radiologic Technology)

RT Collaboration (RT: Radiologic Technology) “การสร้างคนทางรังสีวิทยา โดยทำงานสหสาขาไม่แบ่งชนชั้น ทุกคนเป็นคนสำคัญของหน่วยงาน” (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ) “วิชาชีพรังสีเทคนิค นอกจากที่จะมีความรู้แล้วต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวเดินออกจากห้องเรียน  ห้องทำงานไปสู่สังคมภายนอก เพื่อเรียนรู้ความจริงที่เป็นอยู่” (รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์) นอกจากให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว การสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกห้องทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ ประชาชนในพื้นที่ จะทำให้อยู่ในสังคมได้ดีกว่าการอยู่เฉพาะในห้องเรียน ห้องทำงาน รวมทั้งทำให้การผลิตบุคลากรรังสีเทคนิคได้คุณภาพ จัดบริการมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์     ...

HIV Collaboration Key of Change

HIV Collaboration Key of Change ความสำเร็จในการรับรองรายโรค HIV เกิดจากความเชื่อมั่น (Belief) ในการทำความดี เชื่อมั่นในแนวคิด DSC (Disease Specific Certification) ทำดีต้องมีคนเห็น เราจึงทำต่อไปและทำได้เหนือความคาดหมายสร้างความภูมิใจจากการทำความดีนั้น (พญ.สุพรรณี จิรจริยาเวช) Disease Specific Certification เป็นการประเมินเฉพาะโรคหรือระบบการดูแลผู้ป่วยซึ่งได้ผลดีโดยปฏิบัติตามมาตรฐานมีการวิเคราะห์องค์กรอย่างครอบคลุมนำไปออกแบบกระบวนการตามข้อกำหนดให้สอดคล้องกับผู้เกี่ยวข้องมีการสื่อสารองค์กร นำสู่การปฏิบัติ กำกับติดตามผลลัพธ์เพื่อปรับกระบวนการอย่างต่อเนื่อง...

Collaboration in a living System

Collaboration in a living System “สานพลังสร้างเครือข่าย แผ่ขยายความปลอดภัย ด้วยใจใฝ่พัฒนา ด้วยคุณค่ากัลยาณมิตร” ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระทำที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการกำหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบทเรียนจากการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยเครือข่ายความร่วมมือ การเติบโตและพัฒนาการ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการในวงกว้างนั้นส่งผลโดยตรงในทางบวกกับประชาชน รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) มีกลยุทธ์ในการขยายแนวคิดการพัฒนาคุณภาพและการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS