หลักในการเขียนแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment  Report)

0
24086
การเขียนแบบประเมินตนเอง
การเขียนแบบประเมินตนเอง

 

เคล็ดลับคุณภาพวันนี้ ชวนมาเรียนรู้ หลักในการเขียนแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment  Report) ซึ่งลักษณะสำคัญของการประเมินรับรองสถานพยาบาลของ สรพ. คือ เป็นการประเมินรับรองเพื่อเสริมพลัง (empowerment evaluation) ซึ่งหมายความว่า เมื่อสิ้นสุดการประเมินแล้ว สถานพยาบาลมีพลังใจในการขับเคลื่อนงานคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง เห็นโอกาสในการพัฒนาที่ชัดเจน และสามารถประเมินตนเองได้ผลใกล้เคียงกับการประเมินโดยผู้เยี่ยมสำรวจ อันเป็นดัชนีสำคัญที่บ่งชี้ว่าสถานพยาบาลมีศักยภาพในการประเมินงานในระดับที่จะช่วยให้ตนประเมินตนเองได้เป็นประจำและวางแผนการพัฒนาได้จนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติ โดยไม่ต้องรอผลการประเมินจากผู้เยี่ยมสำรวจซึ่งจะมาเยี่ยมสถานพยาบาลนานๆ ครั้ง


หลักที่ใช้ในการเขียนแบบประเมินตนเอง คือ การเขียนเนื้อหาที่กระชับ ตรงประเด็น และสะท้อนการเรียนรู้ขององค์กร ตามหัวข้อในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพของ สรพ.
– เรื่องที่บรรยายควรสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละกระบวนงาน ไม่นำสิ่งที่ทำปกติงานประจำมาเขียนพรรณนา
– นำหลัก 3P มาประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่องที่จะบรรยาย คือ ทำเรื่องนี้เพื่ออะไร (purpose) มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนงานตรงไหนบ้าง (process) ผลลัพธ์ (performance) ออกมาตรงตามที่คาดหวังหรือไม่ และทีมงานได้เรียนรู้อะไรบ้าง
– นำหลัก 3C-PDSA มาขยายความในกระบวนงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา โดยแสดงผลมาจากการทบทวนงานในวงรอบการพัฒนาก่อนหน้านั้น (ทบทวนหรือตามรอยแล้วพบข้อขัดข้องในการดำเนินงานอะไรบ้าง วิเคราะห์สาเหตุรากแล้วเกิดจากอะไร) ที่นำมาสู่การพัฒนากระบวนการทำงานในรอบการพัฒนาใหม่ อันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ
– ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง มาตรการแก้ไขที่บรรยาย ควรมีมากไปกว่ากิจกรรมพื้นฐาน เช่นการกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความระมัดระวังมากขึ้น หรือการจัดอบรมให้ความรู้ ตัวอย่างมาตรการที่มีประสิทธิผลดีกว่า ได้แก่ การปรับปรุงขั้นตอนและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อแก้ไข defect ที่พบจากการทบทวน และการนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการทำงาน

Image by StartupStockPhotos from Pixabay

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here