Transformation Environment and Back Office

0
3415
Transformation Environment and Back Office

Transformation Environment and Back Office

“เราอยู่ในงานสนับสนุนบริการ เราจะทำให้คนของเรามีคุณค่าในการเดินไปกับงานทางคลินิก เราต้องแสดงตัวว่าเราสามารถพัฒนาได้เท่าเทียมกัน เราก็เป็นวิชาชีพหนึ่ง” (โกเมธ นาควรรณกิจ)

การจัดการสิ่งแวดล้อม/หน่วยงาน back office ของโรงพยาบาลในปัจจุบันและอนาคตต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด้วยการบูรณาการแนวทางต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนและไม่เป็นภาระในการพัฒนาของโรงพยาบาล แนวทางที่จะนำมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน back office ในโรงพยาบาล ได้แก่ การประยุกต์ใช้กฎหมาย/ข้อกำหนด/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การนำเทคโนโลยี ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เช่น การออกแบบอาคารสีเขียว เทคโนโลยีสีเขียว/เทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานในหน่วยงานสนับสนุนบริการ

ทุกวันนี้โรงพยาบาลได้รับการประเมินทางด้านต่างๆ มากมาย จะบูรณาการอย่างไร ให้ระบบการประเมินเข้าไปสู่งานประจำและทำเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สถานการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญอยู่ ซึ่งมีผลต่อการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่                                                      1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ/สภาพสิ่งแวดล้อม                                                                    2. การตื่นตัวของผู้คนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในรพ.เช่นการจัดการน้ำเสีย ขยะติดเชื้อ คุณภาพอากาศในพื้นที่การให้บริการ เป็นต้น ผู้ใช้บริการอาจมีข้อสงสัย                                                            3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทำให้องค์กรภาครัฐต้องทำ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ITA (Integrity & Transparency Assessment) โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ หลายหน่วยงานถูกคำเตือนจากหน่วยงานควบคุมมลภาวะหรือมลพิษ หรือถูกปรับจากการทำผิดกฎหมาย              4. การเข้าสู่ยุค Digital Technology/Social Media หน่วยงานสนับสนุนต้องปรับตัว พัฒนาตามสิ่งที่เปลี่ยนไปและใช้ประโยชน์จาก Digital Technology มาช่วยลดขั้นตอน มาปรับระบบงาน เช่น ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP    5. การเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ทำให้เราต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อมารองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการปรับบริการทางการแพทย์ การรอรับบริการมีความแออัดมากขึ้น โรคเรื้อรังในผู้สูงอายุมีมากขึ้น เช่น การล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยสนับสนุนจึงต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานก็มีอายุมากขึ้น ไม่มีน้องใหม่เข้ามา ก็ต้องปรับมาใช้เทคโนโลยีช่วยในการให้บริการ

 เป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล มีหลายเป้าหมาย ดังนี้                                            1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ น่าอยู่ ดูดี ความเพียงพอ และปลอดภัย สามารถฟื้นฟูสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ดีขึ้นอย่างดีและรวดเร็ว ระบบต่างๆจะถูกออกแบบและจัดการเข้ามา                                              2. เครื่องมือทันสมัย ระบบสนับสนุนต่างๆ มีความเพียงพอ มีความพร้อมในการบริการ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย                                                                                                                          3. บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ลดความเครียด มีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีความผูกพันกับองค์กร กำลังคนในองค์กรต้องได้รับการดูแล รวมบุคลากร outsource ความสุขของคนทำงานช่วยลดข้อผิดพลาดลงได้ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะช่วยทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เอื้อต่อการทำงาน                                                                  4. ประชาชนทั่วไปประทับใจในบรรยากาศ และสภาพสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี

การบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ กับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                        นอกจากกฎหมาย/ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว การนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ เช่น การออกแบบอาคารสีเขียว เทคโนโลยีสีเขียว/เทคโนโลยีสะอาด ไอทีสีเขียว ปัจจุบันอาคารต่างๆ เน้นการออกแบบที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ลดมลภาวะ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และดูแลปัญหาสุขภาพของผู้คน มากขึ้น

การนำ Digital Transformation มาปรับใช้กับการให้บริการทางคลินิกและระบบสนับสนุนการให้บริการ เช่น แอพพลิเคชันในการจองคิวผู้ป่วยนอก, Smart Kiosk การลงทะเบียนผู้ป่วย ระบบทางการเงิน, ระบบจัดการพัสดุ, ระบบซ่อมบำรุง เป็นต้น

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี Transformation Environment and Back Office

ถอดบทเรียน นิตยา ฉันทกิจ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตากสิน

Photo by Annie Spratt on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here