ปีหน้าพบกันใน Theme

0
2534

 

ในยุค Thailand 4.0 ที่จะมีการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ การขับเคลื่อนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพเป็นอย่างมาก เราจึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งต้องกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดนวัตกรรมของการจัดการ กระบวนงาน และสิ่งประดิษฐ์ และทำงานเชื่อมโยงประสานกันเป็นเครือข่ายเพื่อรองรับงานบริการสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ทำให้ต้องมีการพัฒนาระบบที่จะช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งในลักษณะ long term care และ home care ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ต้องอาศัยนวัตกรรม และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อการบรรลุเป้าหมายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ดีขึ้น
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการทำงานในลักษณะเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานคุณภาพในยุค 4.0 ……. ด้วยรักและผูกพัน พบกันอีกครั้งใน 20th HA National Forum ภายใต้ theme

“Change & Collaboration for Sustainability”

กิตตินันท์ อนรรฆมณี
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

 

บทส่งท้าย…คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here