3P-Safety in the Next Chapter

0
26451

ก่อนที่จะไปถึง 3P safety in the Next Chapter  คงจะต้องย้อนไปถึง 2P safety  ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของ patient และ personnel (แบบแยกส่วนกัน) คำถามคือ “2P  จะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร?” ในเรื่องของความปลอดภัย จะทำให้ความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรมีความเชื่อมโยงกันได้อย่างไร?

3P safety จะเพิ่มการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน หรือสังคมร่วมด้วย จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีรายงานการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในกลุ่มคนไข้ มายังญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ หรือจากบุคลากรทางการแพทย์ไปยังญาติของตนเอง และญาติของผู้ป่วย หรือจากญาติของผู้ป่วยมายังบุคลากรทางการแพทย์  เรื่องความปลอดภัยจึงมีความเกี่ยวข้องกับ 3 วง คือ patient, personnel และ people โดยแต่ละวงยังขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

3P Safety the Next Chapter เป็นการมอง 3P ให้มีความเชื่อมโยง และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยแต่ละ P ต้องมีผลบวกต่อความปลอดภัยของอีก 2P  เช่น patient ต้องมีส่วนในการส่งเสริมให้ personnel และ people มีความปลอดภัย ทุกคนต้องมีส่วนในความปลอดภัยของคนอื่น

 

การส่งเสริมให้เกิด ‘3P safety the Next Chapter’ ต้องมีการสร้าง interrelationship ของทั้ง 3P และสร้างเสริม role & responsibility ของแต่ละฝ่าย

P Role and Responsibility
Patient Health literacy ผู้ป่วยต้องมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
Co-operation ผู้ป่วยมีบทบาท และหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับแพทย์
Follow recommendation ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ
Personnel Academic service บุคลากรทางการแพทย์ให้ความรู้กับผู้ป่วย และประชาชน
Quality healthcare service ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
Continuous professional development ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
People Health literacy มีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
Follow recommendation ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ
Comply to laws and regulations ปฏิบัติตามกฏ เพื่อความปลอดภัยของบุคลการ
Self-discipline การมีวินัยในการดูและสุขภาพ

 

ตัวอย่างการสร้างความเชื่อมโยงของ 3P

งานวิจัย “Promoting the role of patients in improving hand hygiene compliance amongst health care workers” ตีพิมพ์ใน BMJ เป็นงานวิจัยที่มีการนำ patient เข้ามามีส่วนร่วมใน 3P safety โดยกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการแสดงบทบาทของตนเองในเรื่องของความปลอดภัย ในงานวิจัยจะขอให้ผู้ป่วยทุกคน ถามบุคลากรทางการแพทย์ทุกครั้ง “ว่าล้างมือหรือยัง”  เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ผลการวิจัยพบว่าอัตราการติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจน แต่พบว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่เข้าร่วมงานวิจัยเนื่องจากกลัวผลกระทบจากการถาม งานวิจัยดังกล่าวทำให้เห็นว่าสามารถทำให้แต่ละ P มีความเชื่อมโยงกันได้ และส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

National Reporting and Learning System (NRLS) เป็นการรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเข้าสู่ระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รวมถึงในบางประเทศเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเข้ามามีบทบาทในการร่วมรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วย

การเชื่อมโยง 3P จึงเป็นส่วนสำคัญจำเป็นที่จะทำให้เกิดการผสานพลังเพื่อความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดีต่อไป

ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ

ผู้เรียบเรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here