Measure for Performance excellence

0
6302
Measure for Performance excellence

Measure for Performance excellence

การประเมินผล/วัดผลเพื่อขยับการพัฒนาคุณภาพ คือ จะวัดอะไร

ที่ผ่านมาหลายๆ ท่านที่พบปัญหาเกี่ยวกับตัวชี้วัด คือปัญหาการกำหนดตัวชี้วัด การวัด การใช้ประโยชน์ การนำไปวิเคราะห์ที่จะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพต่อ ถ้าเราอยากวัดจะวัดอะไร และการวัดให้ตรงเป้าจะวัดแบบไหน

Performance Measurement หมายถึง ผลสำเร็จของงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การวัดผล วัดเพื่ออะไร                                                                                              1.เพื่อควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
2.เพื่อรับทราบการบรรลุเป้าหมาย และ ปรับแผนหากไม่บรรลุเป้าหมาย
3.เพื่อกำหนดเป้าหมายในรอบต่อไปให้ท้าทายยิ่งขึ้น

การวัดผล วัดอย่างไร สามารถวัดได้หลายวิธีการ ผสมผสานตัววัดจากความคาดหวัง จากหลายแหล่งเข้าในระบบเดียวกัน

ที่มาของตัวชี้วัด /ตัวชี้วัด (Measures/Indicators ) ตามบริบทของโรงพยาบาล
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
– ระบบงาน /หน่วยงาน
– กลุ่มโรคสำคัญ
– กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

 ตามมาตรฐานโรงพยาบาล มาตรฐานว่าด้วยเรื่องการวัด
–  I-4.1 ก (1) การเลือก รวบรวม ปรับทิศ ตัววัด
–  II-1.1 ก (6) การวัดผลตาม Quality Management Framework
–  IV ผลลัพธ์การดำเนินการ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินการ (Analysing performance)                                                      เป็นการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจ performance ขององค์กรและสิ่งที่องค์กรต้องดำเนินการซึ่งจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ร่วม เช่น การพัฒนาส่งผลต่อตัวชี้วัดสำคัญเกี่ยวกับผู้รับบริการ ผลลัพธ์ทางคลินิก ความพึงพอใจหรือ ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ระดับบุคคลากรและระดับองค์กร มูลค่าเพิ่มต่อจำนวนพนักงาน

Performance Excellence การวัดประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ ต้องออกแบบให้ตรงตามระบบงานสำคัญ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนโอกาสเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมีการเปรียบเทียบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดังนั้นการวัดจะแทรกอยู่ในทุกคุณภาพของกระบวนการ แต่ละเป้าหมาย/แนวคิดอาจมีหลายตัวชี้วัด

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี Measure for Performance excellence

ถอดบทเรียน ปุณณ์ยวิภา ทวีโชคธนะพงศ์                          

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลซีจีเอชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

Photo by William Iven on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here