New services in Primary Care

0
2230
New services in Primary Care
New services in Primary Care

เคล็ดลับงานคุณภาพ วันนี้ชวนมาเรียนรู้เรื่อง New services in Primary Care กันนะครับ

ตามที่ประเทศไทยได้มีการประกาศพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในรูปแบบการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาล ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับเครือข่ายบริการมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้บริการสุขภาพปฐมภูมิมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปอย่างมากในอนาคตอันใกล้

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้แก่

1. รูปแบบบริการเดิมจะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จากการนำแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนมากยิ่งขึ้น

– การสร้างเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรค

– การให้บริการทางการแพทย์ที่ไม่ซับซ้อน

– บทบาทของ Gate keeper

2. New services ที่กำลังจะเกิดขึ้น บริการเหล่านี้มีลักษณะสำคัญ คือ จะมีการออกแบบกระบวนการให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย

· การตรวจเลือดและการเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อนำเลือดและสิ่งส่งตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาล และการถ่ายเอกซเรย์  (ถ้าทำได้) เพื่อส่งข้อมูลไปโรงพยาบาล

· การเป็นหน่วยให้การรักษาแบบ Tele medicine ร่วมกับโรงพยาบาล

· การเป็นจุดรับยาที่ส่งมาจากโรงพยาบาล ในกระบวนงาน Drug delivery สำหรับผู้ป่วยที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

· การเป็นจุดเชื่อมต่อในการทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นในรูปแบบ Intermediate care center หรือ rehabilitation center หรือการเป็น node ของ home care ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

· การเป็น Node ของการจัดการด้านสุขภาพ ในภาวะภัยพิบัติ

Heart vector created by macrovector – www.freepik.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here