New Services in Hospitals

0
7143
New Services in Hospitals
New Services in Hospitals

เคล็ดลับงานคุณภาพ วันนี้ชวนมาเรียนรู้ New Services in Hospitals กันครับ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (Disruptive change) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่วมกับแรงกดดันจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลต้องมีการปรับโฉมครั้งใหญ่ เพื่อรองรับคลื่นยักษ์ของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะถาโถมเข้าใส่ในไม่ช้า ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ได้แก่


1. การปรับระบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่อลดความแออัดและลดโอกาสแพร่กระจายของเชื้อโรค

– การจัดตั้ง ARI Clinic การปรับโครงสร้างทางกายภาพ และการจัดการเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ

– การจัดระบบนัดหมายและคิวการตรวจด้วย Application และ device ใหม่ๆ

– การนำ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค

– การนำเครื่องจัดยาอัตโนมัติเข้ามาช่วยลดระยะเวลารอคอยยาและลดความผิดพลาดในการจัดยา

– การสร้าง Network เพื่อกระจายภาระงานออกจากโรงพยาบาล ไปยังหน่วยพันธมิตร ได้แก่

· การเจาะเลือด, เก็บ Specimen หรือทำรังสีวินิจฉัย ภายนอกที่ตั้งโรงพยาบาล แล้วส่งเลือด หรือ Specimen หรือข้อมูล มาจัดการต่อที่โรงพยาบาล

· การตรวจรักษาผู้ป่วย ด้วย Telemedicine

· การให้ผู้ป่วยที่มาตรวจที่โรงพยาบาลไปรับยาที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ร้านยาใกล้บ้าน หรือส่งให้ถึงที่บ้าน โดยสร้างระบบ Logistic มารองรับการส่งยา

– การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลด้วย E-Payment

– การทดลองใช้ Blockchain เพื่อสร้าง Electronic Medical Record (EMR) ซึ่งส่งผลให้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลการรักษาพยาบาล เปลี่ยนจาก “โรงพยาบาล” เป็น “ผู้ป่วย”

– การเพิ่มมาตรการในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

2. การปรับระบบบริการผู้ป่วยใน

– การปรับโครงสร้างทางกายภาพและการจัดการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

– การขยายการผ่าตัดในลักษณะ One-Day Surgery

– การนำแนวคิด Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) และการส่งกลับผู้ป่วยหลังผ่าตัดไปยังหน่วย Intermediate care เพื่อลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล (Length of Stay)

3. การออกแบบระบบบริการเพื่อรองรับภาวะวิกฤต ทั้งจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด และสงคราม/การก่อการร้าย

– การจัดทำ Business Continuity Plan (BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับภาวะวิกฤต

– การเป็นศูนย์กระจายวัสดุ (Logistic hub) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของโรงพยาบาลและเครือข่าย

– การเชื่อมโยงกระบวนงานของโรงพยาบาลเข้ากับโรงพยาบาลเฉพาะกิจ/ Hospitel ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับภาวะวิกฤต

Computer vector created by macrovector – www.freepik.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here