Value base Healthcare Re design. For Advanced HA IT with TMI

0
428
Value base Healthcare Re design. For Advanced HA IT with TMI

Value base Healthcare Re design. For Advanced HA IT with TMI

Process Re Design Software
ช่วยประหยัดเวลา ช่วยให้เกิด map ในการทำงาน เกิดจากความเป็นจริง ไม่ได้เกิดจากจินตนาการ (บางครั้งไม่คาดคิด)

รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ ยุค Health 4.0 องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) รวมทั้งโรงพยาบาลด้วย ปัจจุบันโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทยได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย การจัดการทรัพยากร และการบริหารงานด้านต่างๆ

Value base Healthcare (การดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่า)

Value Based Healthcare Outcomes Measures 1.Clinical ผลการรักษา (บางชนิดต้องใช้เวลาในการประเมิน) แหล่งการประเมินการรักษาของแต่ละโรคInternational Consortium For Health Outcome Measures (ICHOM) 2.Financial ลดค่าใช้จ่าย(เพิ่มกำไร) 3.Process กระบวนการที่ดีขึ้น 4.Staff Satisfaction ผู้ปฏิบัติการพึงพอใจ 5.Patient Satisfaction ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ 6.Leaning & Grown การเรียรู้ละการเติบโต

การวัด process Improvement Outcome วัดการะบวนการคุณภาพที่เกิดขึ้นหลังปรับปรุง 1.Patient Safety ความปลอดภัยดีขึ้นอย่างไร 2.Effectiveness ประสิทธิผลดี (ลด overuse or underuse of resources) 3.Patient Center ปรับผู้ป่วยเป็นจุดกลางกระบวนงานอย่างไร 4.Timely ลดระยะเวลารอคอย เวลาที่สูญเปล่า 5.Efficiency ลดWaste ต่างๆของยา อุปกรณ์ กำลังแรงงาน 6.Equitable เกิดความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกชนชั้น

การจำลองสถาณการณ์ (Simulation) แล้ววัดค่าเหล่านี้ว่าดีหรือไม่ System, Utilization, Waiting, time, Number in queue, Resource Utilization

Process Re Design/Process Improvement 1.Process Map เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการทำ คือ แผนผังการไหล(Flow Diagram) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจุดต่างๆ ในกระบวนงาน เพื่อทำให้ทราบและเข้าใจถึงการเคลื่อนตัวหรือการไหลของผู้รับบริการหรือกระบวนการในการทำงานในรูปแบบรูปภาพได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึง สิ้นสุดกระบวนการ (Start and End Events) และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบความถูกต้อง โปรแกรมที่แนะนำคือ Bizagi Modeler (ฟรีโปรแกรม) 2.Process Mining เป็นการนำ Big data ของโรงพยบาลมาใช้ประโยชน์ ซึ่งข้อมูลนั้นต้องมี Time stamp มาสกัดและวิเคราะห์โครงสร้างของกระบวนการ สะท้อนจากการดำเนินงานจริงในระบบ และสามารถเปรียบเทียบกระบวนการที่ได้จาก Model และวางแนวทางพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น โปรแกรมที่แนะนำคือ Apromore (ฟรีโปรแกรม) 3.Re Design ทำให้ลดระยะเวลารอคอย ผลลัพธ์การรักษาดียิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานสบายใจ

Healthcare Process Improvement Goals 1.ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency) à Lean Management 2.ปรับปรุงประสิทธิผล (Effectiveness) à 6σ(Six Sigma) 3.ต้องปรับปรุงทั้ง 2 อย่าง ปรับปรุงประสิทธิภาพ Lean Management 6σ(Six Sigma)

โปรแกร Redesign ที่น่าสนใจอีกตัวก็ คือ

Simulation

 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลอสถาณการณ์ของระบบที่ออกใหม่
 • แล้วทำการทดลองให้ระบบทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด
 • สรุปตัวเลขที่ได้จากผลการทดลอง
 • นำผลที่ได้มาปรับโมเดล แล้วทดลองซ้ำจนกว่าจะได้ระบบที่เหมาะสม

ข้อดีของการใช้ Computer Simulation

 • ประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย
 • จำลองระบบงานได้ทุกแขนง รวมถึงระบบโรงพยาบาล
 • สามารถคำนวณตัวชี้วัดต่างๆ และค่าทางสถิติได้ถูกต้องแม่นยำ

องค์ประกอบของ Simulation

 • Model Entry ผู้ป่วย
 • Source ช่องทางการเข้าสู่ระบบ(ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้อง)
 • Path Connector เส้นทางระหว่างจุดต่างๆ (ระยะทาง ความจุ)
 • Service จุดบริการ(ความสามารถในการให้บริการ)
 • ช่องทางการออกระบบ

ผู้ถอดบทเรียน วรรษวรรณ กระต่ายจันทร์ หัวหน้างานถ่ายทอดทางการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here