Performance Measurement

0
8115
Performance Measurement
Performance Measurement

วันนี้เคล็ดลับคุณภาพ ชวนมาเรียนรู้

Performance Measurement  วัดอย่างไรให้ได้ผล ท่าน นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ได้บรรยายสรุปเรื่องการวัดไว้ โดยย่อ..ดังนี้

การวัดผลอยู่ในมาตรฐาน HA 1-4.1 การวัด การวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลงานขององค์กร และการประเมินตนเองใน Part IV ซึ่งควรกำหนดว่าจะวัดอะไร ด้วยอะไร และนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ อย่างไร

การวัดเพื่อการพัฒนาจึงให้ความสำคัญที่การนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการประเมินการทำงานประจำ การเปรียบเทียบกับผู้อื่น ทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่ทำทำได้ดีแล้ว

📍📍ผลการดำเนินการ (Performance) หมายถึงผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งวัดเทียบกับวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว (เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ค่าใช้จ่าย ตันทุน)

📌📌ทำไมต้องวัด..มีความสำคัญอย่างไร การพัฒนาคุณภาพจำเป็นต้องมีการวัด

✅วัดเพื่อการควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้

✅วัดเพื่อรับทราบการบรรลุเป้าหมาย

✅วัดเพื่อปรับแผนหากไม่บรรลุเป้าหมาย

✅วัดเพื่อกำหนดเป้าหมายในรอบต่อไปให้ท้าทายยิ่งขึ้น

‼️‼️ แล้วจะวัดอย่างไร??

1) ผสมผสานตัววัดจากหลายแหล่งเข้าในระบบเดียวกันและจัดกลุ่มใหม่

2) ใช้แนวคิดการวัดเพื่อการพัฒนา ลดโทนของการวัดเพื่อ judgment/accountability เมื่อผลงานไม่ดี เรามีแผนจะทำอย่างไร และเราจะทำอย่างไรให้ดีขึ้น

3) ใช้แนวคิด 3P เพื่อทำให้การวัดผลชัดเจนมากขึ้น ทั้งระดับองค์กร ระบบงาน และหน่วยงาน โดยเฉพาะผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย เป็น Priority น่าจะทำให้ได้ดี ใช้ 3P ในทุกระดับทำให้เกิดการทำทุกพื้นที่ และสอดคล้องกัน ทั้งองค์กร ระบบงานและหน่วยงาน

4)ทำให้เป้าหมายสมบูรณ์ขึ้น (โดยพิจารณา Context, Criteria, Quality dimension)

5) ค้นหาแนวคิดในเป้าหมาย โดยการหา keyword ที่เป็นคำคุณศัพท์ ลักษณะคุณภาพ หรือมิติคุณภาพ (เช่นครอบคลุม/ไว้วางใจ)

6) จากแนวคิดสู่ตัววัด

วิเคราะห์ value stream ของเรื่องนั้นว่ามีตัววัดในแต่ละขั้นตอนอะไรบ้าง

นำมิติคุณภาพมากำหนดเป็นตัววัด

วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (driver) ของเป้าหมายหรือแนวคิดนั้น

นำลักษณะคุณภาพของกระบวนการ (process requirement) มากำหนดเป็นตัววัด

7) มองตัวเลขจากแง่มุมต่างๆ เช่น จำนวน อัตราเมื่อเทียบกับฐานประชากร อัตราที่สูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ระยะห่างของการเกิดเหตุการณ์

จะเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด แนวคิดมักจะเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน จับแนวคิดหลักไว้จะสามารถทำให้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ

ลองทบทวนกันดูนะคะ หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://youtu.be/aiCoRJ2YSYk

Business vector created by katemangostar – www.freepik.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here