Engagement the Digital Workforce

1
5776
Engagement the Digital Workforce

Engagement the digital workforce
ความผูกพันในองค์กรในยุคดิจิตัล

เมื่อความแตกต่างระหว่างวัยในที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น เกิดความแตกต่างของความคิดและค่านิยม ในขณะที่เราไม่สามารถอ่านใจของใครได้ แล้วอะไรคือความท้าทายของการทำให้คนผูกพันกับองค์กรในยุคดิจิตอล? ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และอาจารย์นงลักษณ์ ไชยเสโน ได้พาพวกเราไปร่วมหาคำตอบเพื่อความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน

ยุคของ digital workforce เป็นยุค employee centric คือ “การเอาใจคนทำงานเป็นหลัก” เนื่องจากเจ้านายไม่สามารถเลือกลูกน้องที่มีความรับผิดชอบ เชื่อฟัง สร้างสรรค์ และซื่อสัตย์ ได้อย่างที่ต้องการ อีกทั้งการเกิดภาวะขาดคนทำงานจากสัดส่วนคนสูงวัยที่เพิ่มขึ้น การทำงานร่วมกันเจ้านายจึงต้องอดทนและเข้าใจลูกน้อง

องค์กรที่เป็น high performance organization มีหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีเป้าหมายสำคัญในการบริหารคน ถึงแม้คนจะมาจากต่าง generation กันแต่ทุกคนต้องมีการพัฒนา โดยการสร้างคนที่มีคุณค่าให้องค์กร เริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเข้าทำงาน พัฒนาให้เก่งขึ้น โดยเน้นเป็นแบบ inside out มุ่งให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของงาน ทำให้อยากพัฒนางานที่ตัวเองทำ รักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร และสามารถสร้างงานที่มีศักยภาพสูงสุดให้แก่องค์กร โดยใช้จุดแข็งของคนทำงาน

คนแต่ละวัยอาจมีสิ่งที่ทำให้อยากอยู่กับองค์กรแตกต่างกัน แต่พบว่าการที่มีหัวหน้างานที่ดี (good boss) คือสิ่งที่คนทุก generation ต้องการ ต่อให้ digital transform ไปขนาดไหน หัวใจสำคัญยังอยู่ที่ “นาย” หรือ “ผู้บริหาร”  แก่นของความสำเร็จในการบริหารคนมี 2 อย่าง คือ leadership คนเป็นนายต้องไม่มองตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่ต้องรับฟัง และ empowering people เชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ ให้ที่ทำงานเป็นแหล่งในการปลดปล่อยศักยภาพ

หลักสำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานต่างวัย คือการเปิดใจรับฟังความเห็น และยอมรับซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย เปิดโอกาสให้ลูกน้องรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ คอยให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ และสร้างกำลังใจในการทำงาน เปิดใจรับฟังจึงจะเกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนา

หลักสำคัญของการทำงานร่วมกัน

ทุกคนในองค์กรถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจ ความรักความสามัคคีและความผูกพันระหว่างบุคคลากรกับองค์กร ในการสร้างสรรค์ผลักดันให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น

“เมื่อไหร่ใช้คนตรงจุดแข็ง งานก็รุ่ง องค์กรก็รุ่ง”

“หัวหน้าที่ดี คือ หัวหน้าที่ทำให้ลูกน้องเห็นคุณค่าในตัวเอง”

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here