CoP THIP: ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล

0
2327
CoP THIP

CoP THIP: ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ 

THIP & TRUST in Healthcare                                                                                                                                                                                                                    นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี                                                  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ในการบรรยายในช่วงนี้ อยากเชิญชวนให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP) ได้ย้อนกลับไปทบทวนโดยใช้หลักการ 3P (Purpose – เป้าหมาย, Process – กระบวนการ, Performance – การติดตามประเมินผล) ซึ่งจะได้ว่า

  • Purpose (เป้าหมาย) ของโครงการ THIP คือ ต้องการให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้นำข้อมูลที่ได้จากระบบไปประกอบการวิเคราะห์ผลการดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การมองเห็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ส่งเสริมให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
  • Process (กระบวนการ) ในการไปสู่เป้าหมายที่ต้องการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้น จะต้องเริ่มจาก การเก็บข้อมูล แล้วจึงมาทบทวนผลลัพธ์เพื่อหาว่าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นว่าจริงๆ เราอยู่ตำแหน่งใด จากนั้นจึงทำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนในการปรับปรุงเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งในแต่ละประเด็นที่ต้องการปรับปรุงมีใครที่ทำได้ดีและทำอย่างไรจึงได้ผลลัพธ์ที่ดี
  • Performance โครงการ THIP มีกิจกรรม CoP THIP ที่เป็นเวทีสำคัญหนึ่งที่โรงพยาบาลจะได้เรียนรู้จากโรงพยาบาลที่มีผลลัพธ์จากการดำเนินงานในด้านหรือประเด็นต่าง ๆ ได้ดี เราควรใช้โอกาสนี้ในการตั้งคำถามว่า  ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้นจะต้องทำอย่างไร มีปัจจัยที่ส่งเสริมให้กระบวนการการทำงานประสบความสำเร็จ

“ไม่อยากให้  THIP เป็นเพียงที่เก็บตัวเลข แต่อยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องไปด้วยกัน”

นการจัดทำรายงานผลลัพธ์การดำเนินงานในตอนที่ IV สรพ. สนับสนุนให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตั้งค่าเป้าหมายของผลลัพธ์โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ของโครงการ THIP (ในกลุ่มโรงพยาบาลเดียวกัน) หากผลลัพธ์ประเด็นใดอยู่ในระหว่างการพัฒนาก็สามารถนำค่าเฉลี่ยของกลุ่มมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนา และเมื่อพัฒนาได้ดีแล้วก็จะสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น

เป้าหมายที่สำคัญของโครงการ THIP คือ ต้องการสร้างความไว้วางในในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งความไว้วางใจนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรผู้ให้บริการในทุกส่วนมีความสามารถโดยค่าผลลัพธ์ในโครงการ THIP จะเป็นเครื่องยืนยันศักยภาพของทีมงาน สร้างความไว้วางใจให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากบุคลากรไม่มีความไว้ใจวางใจโรงพยาบาลของตนเองแล้ว คงจะเป็นไปได้ยากที่จะทำให้ผู้รับบริการมาไว้วางใจได้

ในการอบรมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ อยากให้ทุกโรงพยาบาลได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถนำกลับไปขับเคลื่อนและหาวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลตนเอง เพื่อให้บุคลากรทุกคนเห็นโอกาสในการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีการทำงานที่คุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี CoP THIP: ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล

ถอดบทเรียน ณัฐสุดา อั้งโสภา                                                                                              ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 1/5) โรงพยาบาลปทุมธานี

ถอดบทเรียน สุทธิพงศ์ คงชุม                                                                                            ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาคุณภาพการบริการ) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Photo by Liane Metzler on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here