Quality management & effective standards implement (Transformation 2 & 3)

0
1136
Quality management & effective standards implement (Transformation 2 & 3)
Quality management & effective standards implement (Transformation 2 & 3)

Quality management & effective standards implement (Transformation 2 & 3)

เราได้กำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วหรือไม่ ถ้าเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน มันต้องสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้ โดยเฉพาะตัวเราเองและผู้อื่น” รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์

Quality management system (การบริหารจัดการคุณภาพ) ความรู้ความเข้าใจที่เป็นรากฐานสำคัญ คือ แนวคิดคุณภาพพื้นฐาน คือ 3P กับทุกพื้นที่การพัฒนา บทเรียนที่มุ่งเน้นใน Session คือการกำหนด P สองตัวแรก 1. Purpose เป้าหมายต้องชัดเจน และเพิ่มคุณค่าด้วย 2C Core value and Context ในทุกระดับการพัฒนา 2.Process management การออกแบบบริการและกระบวนการ วิธีการสร้างความมั่นใจการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่ออกแบบไว้ (ensure consistency of practice)

Effective Standards Implement การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสามารถนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ด้วยแนวคิด 3C-PDSA และมุ่งเน้น Criteria ตามมาตรฐาน HA ฉบับที่ 4 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การกำกับดูแลทางคลินิก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทะเบียน การจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

HA Quality Transformation                                                                                            ระดับที่ 1 ทบทวนในงานประจำ                                                                                          ระดับที่ 2 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality management system: QMS)                          ระดับที่ 3 แนวทางมาตรฐานการบริหารจัดการระบบคุณภาพ                                                          ระดับที่ 4 ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Performance excellence)

ระดับTransformation ในการพัฒนาคุณภาพ เริ่มจาก transformation ระดับ 0 คือ เริ่มจากตัวเราในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของเราเอง ต่อมาในระดับที่ 1 เป็นการทบทวนในงานประจำ “ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน” ระดับที่ 2 จะเป็นการเห็นคุณค่าและค้นหาความหมายของงานที่ทำ ระดับที่ 3 เป็นการเรียนรู้มาตรฐาน การประเมินเพื่อหาโอกาสพัฒนาโดยใช้มาตรฐานเป็นตัวประเมิน  (Developmental evaluation) และระดับที่ 4 คือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ(Performance excellence) อาจมีแนวคิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Driver diagram และ Rapid assessment เป็นต้น

Transformation ระดับที่ 2 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality management system: QMS)การทำงานที่มีคุณค่าและความหมาย คือ การใช้ 3P Process management และ Risk management ในการทำงาน มีความชัดเจนว่าทุกการกระทำสามารถเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายหรือสิ่งที่คาดหวังได้ (meaningful work, values & purpose driven) เป้าหมายเหล่านี้มีความหมายกับเราอย่างไร สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตและวิถีชีวิตของเราอย่างไร

Transformation ในระดับนี้ คือ การค้นหาคุณค่าและความหมายของการทำงาน เป็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality management) ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือแนวคิดการบริหารจัดการที่ต้องประสานกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพด้วยกันอย่างเป็นระบบ ส่วนการขับเคลื่อนให้เกิดการคุณภาพนั้น องค์กรจะต้องระดมทรัพยากร (ทั้งคน เงิน และของ) ออกแบบระบบงาน เพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน ปรับปรุงงานประจำให้ดี จนเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้คุณภาพเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี Quality management & effective standards implement

ถอดบทเรียน ปืนไทย เทพมณฑา

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here