Innovation for Management

0
1133
Innovation for Management
Innovation for Management

Innovation for Management

เราทุกคนล้วนเป็นนักออกแบบ สามารถตัดสินใจได้ว่า จะจัดการปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างไร  ความสำนึกรับผิดชอบ คือ สิ่งที่เหนือกว่าหน้าที่

การจัดการนวัตกรรมนั้นเป็นหลักการที่จำเป็นสำหรับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการพัฒนาการใช้ความคิดควบคู่ไปกับทักษะต่างๆ ที่ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร Learning pyramid เมื่อเราได้สอนผู้อื่นจะดีขึ้น

70/20/10 model for Learning and development เพื่อ Impact โนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   มี aging society เครื่องมือที่ทันสมัย VUCA world คือ สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือในยุคต่อไป

V- Volatility คือ ความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดาหรือทำนายได้ ฉับพลัน แบบ   ตั้งตัวไม่ทัน

U- Uncertainty คือ สภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง คาดการณ์ได้ยาก ขาดความชัดเจน ไม่สามารถหาข้อมูลที่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการตัดสินใจ

C- Complexity คือ ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ เชิงระบบ มีปัจจัยมากมายและซับซ้อนต่อการตัดสินใจ (Multiple key decision factors)

A- Ambiguity คือ ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได้ชัดเจน (Lack of clarity about meaning of an event) ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างก้าวกระโดด โดยการนำระบบบริหารจัดการ และระบบการจัดการความรู้มาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงาน

ในการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ หลักการหนึ่งที่สำคัญ คือ การสร้าง No Harm Culture ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมความน่าไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบงานที่ลดความผิดพลาด ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมีกิจกรรมคุณภาพ พร้อมกับการนำเกณฑ์ มาตรฐาน และเครื่องมือพัฒนาคุณภาพต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสม มีระบบติดตามประเมินผล ยกย่องชมเชย และสุดท้ายนำสู่การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม เมื่อมีการขับเคลื่อนด้วยทัศนคติที่ดี วัฒนธรรมที่ดี ร่วมกับการพัฒนาระบบอย่างไม่หยุดนิ่ง จะทำให้องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization – HRO) และองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization – HPO) นำไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี Innovation for Management

ถอดบทเรียน ร.ท.อธิภัทร พรมกลาง

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Innovation for Management

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here