A New Model of Health Promotion for Health Personnel Safety

0
1298
A New Model of Health Promotion for Health Personnel Safety
A New Model of Health Promotion for Health Personnel Safety

A New Model of Health Promotion for Health Personnel Safety

“น้องๆ พยาบาลที่ต้องขึ้นเวร เช้า บ่าย ดึก ไม่สบายต้องมาขึ้นเวร ต้องมาดูแลคนอื่น On IV มาขึ้นเวร ตัวเองไม่สบายใครจะดูแล(ดร.พรศิริ ใจสม)

สุขภาพของคนทำงานมีความสำคัญต่อผลลัพธ์และความก้าวหน้าขององค์กร การคงความมีสุขภาพดีของบุคลากรทั้งร่ายกายและจิตใจตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันหลายมิติ A new model of health promotion for healthcare personnel safety เป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรทางการพยาบาลในลักษณะผสมผสานและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจุบัน

 ดร.พรศิริ ใจสม การสร้างเสริมสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการในการดูแลรักษาผู้ป่วย บุคลากรพยาบาลมีบทบาททั้งการให้คำแนะนำ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลให้การพยาบาลและฟื้นฟูเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาที่ดี แต่สุขภาพของบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างไร ในการทำงานบุคลากรพยาบาลต้องเผชิญความเสี่ยงหลายเรื่องทั้งการสัมผัสเชื้อโรค รังสี ความร้อน ปัญหาด้านโครงร่างกล้ามเนื้อและในปัจจุบันยังต้องพบกับข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะที่มีความคาดหวังว่าบุคลากรพยาบาลต้องทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ High Quality Nursing Service มีผลการวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มของพยาบาลพบว่าบุคลากรพยาบาลมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างทั้งการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ มีความเครียด เราจะทำอย่างไรให้พยาบาลยังคงมีสุขภาพที่ดี ทำงานในสถานที่ปลอดภัย สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพและยังสามารถกลับไปดูแลครอบครัวตนเองได้

พว.วารุณี ตั้งสถาเจริญพร ความปลอดภัยของบุคลากรเป็นสิทธิพื้นฐานที่บุคลากรควรได้รับ พยาบาลอาชีวอนามัยมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในโรงพยาบาล ซึ่งจำเป็นต้องมีทีมงานร่วมขับเคลื่อนในทุกระดับ จากผลการวิจัยสภาวะสุขภาพของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงที่มีความเครียดสูงขึ้น บุคลากรป่วยเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีการกำหนดเนวทางการดำเนินงานโดยใช้หลัก 3P Occupational & Safety

การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพขึ้นนั้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลมีสุขภาพที่ดีสมารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและอยู่คู่กับโรงพยาบาล และการจัดการนโยบายต้องออกจากผู้นำโดยมีทิศทางชัดเจน ฝ่ายการพยาบาลเมื่อรับนโยบายมาต้องจัดทำ Action Plan ที่ตอบสนองต่อนโยบาย อย่างไรก็ตามต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องอาชีวอนามัย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทของตนเองนำมาบริหารจัดการในเชิงระบบจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพส่งผลถึงความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี A New Model of Health Promotion for Health Personnel Safety

ถอดบทเรียน นงนุช สมประชา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนผึ้ง

Photo by Bruno Nascimento on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here