บทส่งท้ายบรรณาธิการ Quality Care 2023

0
1248

ทีมงาน Quality Care ขอขอบพระคุณ และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการผนึกกำลัง เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะที่ดี และความปลอดภัยของผู้ป่วย ผ่านการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 23: Synergy for Safety and Well-being ทุกครั้งที่ทีมงานเราได้รวมตัวกัน นอกจากที่เราจะรวมพลังการสร้างสรร สรุปบทเรียน จากการประชุมแล้ว เรายังได้รับพลังจากกัน และกัน เพื่อนำพลังนั้นไปสานต่อในการทำงานประจำวันของเราต่อไปอย่างมีเป้าหมาย

 

สุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดสะกิดใจ เพื่อเสริมการผนึกกำลังแก่ทุกท่าน ดังนี้

 

Synchronized hearts, a mission aligned, 

Yearning to heal, with compassion entwined.

Nurturing bonds, a network of care, 

Empathy’s threads, weaving strength from despair.

Resilience fostered, a vigilant sight, 

Gathered in unity, our courage ignites.

Yielding harmony, where wisdom prevails, 

In SYNERGY we stand, as patient safety sails.

 

พร้อมใจมุ่งเป้า

เร้าพลังสู่การรักษา

ประสานเครือข่ายการพัฒนา

สลายปัญหาด้วยความเข้าใจ

ตื่นตัวพร้อมสู้ทุกอุปสรรค

สร้างเอกภาพด้วยความรักไม่หวันไหว

เป็นหนึ่งเดียวเกิดปัญญาหาทางไป

ผนึกกำลังอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของปวงประชา

 

หวังว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 24

“ระบบบริการสุขภาพไทย ดีกว่านี้ได้ด้วยตัวเรา”

 

รายชื่อสมาชิกทีม Quality Care 2023

ที่ปรึกษา: พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ, อ.เรวดี ศิรินคร, ภญ.วิชชุนี พิตรากูล, นพ.ทรนง พิลาลัย, ภญ.ผุสดี บัวทอง
บรรณาธิการ: ภก.ศุภชัย อินสุข
กองบรรณาธิการ: อ.ดวงกมล นำประทีป, ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ, ภก.พิชญ์สิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย์, นพ.ศักดิธัช อิทธิพิสิฐ , ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข, ภก.ไตรสิทธิ์ ภูวเตชะหิรัณย์

งานจัดการความรู้: รอ.หญิง ปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี, คุณอาทิตย์ตินันทน์ อินทร์วรรณ
งานสื่อสารองค์กร: คุณอนุรักษ์ กัณหารี, คุณศุภัช สิงห์สม, คุณรัชม อภิญญานนท์

จัดทำและเผยแพร่โดย: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here