Optimizing Patient Safety and Person-Centered Care: The True Formula for Organization Growth

0
988

      ดร.คาริน เจย์ (Dr. Karin Jay) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Global Health Organization ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บรรยายถึงความสำคัญของความปลอดภัยและประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย โดยมีสาระสำคัญดังนี้:

1. ความสำคัญของการสื่อสาร:

 • การสื่อสารที่ชัดเจน: การสื่อสารที่ชัดเจนด้วยความรู้สึกเมตตาเข้าใจพร้อมให้ความช่วยเหลือซึ่งกันละกันระหว่างคู่สนทนามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
 • การสื่อสารจากองค์กรไปยังผู้ป่วยและครอบครัว: อธิบายสิ่งที่คาดหวังระหว่างการเข้ารับการรักษาให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ องค์กรควรให้ความสำคัญรวมไปถึงในคำแนะนำเรื่องที่จอดรถ, การค้นหาเส้นทางในโรงพยาบาล, นโยบายการเยี่ยมผู้ป่วย และการคำนึงถึงจิตวิญญาณ ความเชื่อ ความศรัทธาของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
 • การสื่อสารจากผู้ให้การรักษาไปยังผู้ป่วย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างแผนการรักษาอย่างละเอียด การอธิบายขั้นตอนต่างๆ เสนอทางเลือกตามความต้องการของผู้ป่วย (เช่น เวลาปลุก หรือตัวเลือกยา) และให้ความมั่นใจในการตัดสินใจร่วมกัน
 • การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ในขณะส่งต่อผู้ป่วย: การสื่อสารที่ถูกต้องในช่วงการเปลี่ยนเวรนั้นมีความสำคัญมากในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด มีการใช้คำย่อคำว่า “RESPECT” เพื่อเตือนให้แสดงความเคารพในระหว่างส่งต่อ และให้มั่นใจว่ามีการส่งต่อข้อมูลสำคัญ และผลการตรวจอย่างถูกต้องและทันเวลา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัยของ National Patient Safety Goal ประจำปี 2024 ที่ประกาศโดย Joint Commission ด้านการสื่อสาร

2. การระบุและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านความรู้เรื่องสุขภาพ:

 • ความเข้าใจเรื่องความรู้ด้านสุขภาพ: ผู้ให้บริการควรตระหนักว่าผู้ป่วยอาจมีระดับความรู้ด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่จำเป็นจะเกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาหรือพื้นหลัง
 • ผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย: ความรู้ด้านสุขภาพที่ต่ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดทางการแพทย์
 • กลยุทธ์สำหรับผู้ให้บริการทางการแพทย์: หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ทางการแพทย์มากเกินไป และอธิบายสิ่งต่างๆ ด้วยภาษาที่เรียบง่ายขึ้น นอกจากนี้ การให้ทรัพยากรอื่นๆ เช่นแผนภาพหรือเอกสารที่แปลแล้ว อาจเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านภาษา

3. ความสำคัญของการสนับสนุนและทำงานเป็นทีม:

 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสิ่งสนับสนุน: การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับพนักงานนั้นมีความสำคัญสำหรับความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงการสนับสนุนการสื่อสารแบบเปิดในระหว่างการส่งต่อ และอนุญาตให้พนักงานแสดงความคิดเห็นได้โดยปราศจากความกลัวผลกระทบที่จะตามมา
 • ผู้นำที่มีส่วนร่วมและการสนับสนุนพนักงาน: ผู้นำที่มีส่วนร่วมกับพนักงานจะสามารถเข้าใจปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สวัสดิภาพของพนักงาน: องค์กรต้องให้ความสำคัญของการให้การสนับสนุนด้านจิตวิญญาณและจิตใจแก่พนักงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รางวัล และการยกย่องในผลงานของพวกเขา

4. ข้อพิจารณาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เดินทางมารับการรักษาจากต่างประเทศ:

 • ความเครียดและความเปราะบางทางจิตใจที่เพิ่มขึ้น: ผู้ป่วยที่เดินทางมารับการรักษาประสบความเครียดเพิ่มเติมจากสภาพของโรค ความไม่แน่นอนจากการเดินทาง และความกังวลเกี่ยวกับบ้านและการเงิน
 • ปัญหาด้านการสื่อสาร: อุปสรรคด้านภาษาและความยากลำบากในการสื่อสารกับผู้ให้การรักษาหลักของตนที่บ้านสามารถเพิ่มความเครียดได้
 • มุ่งเน้นในความต่อเนื่องของการเดินทาง: บุคลากรทางการแพทย์ควรเน้นถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยตลอดทั้งการเดินทาง ตั้งแต่ก่อนไปถึงและหลังจากกลับบ้าน

     โดยสรุปแล้วการสื่อสารที่ชัดเจนตลอดการรักษาของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การแจ้งให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษา การให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของผู้ป่วย และการส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างบุคลากรทางการแพทย์อย่างราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีความรู้ด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน ผู้ให้บริการควรอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและเสนอแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สุดท้ายนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวยและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้ป่วยเพื่อการรักษาจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย

ภก. ทรงศักดิ์ ทองสนิท ผู้ถอดความ

ครีเอทีฟคอมมอนส์
งานนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มาไม่ใช้เพื่อการค้า ไม่คัดแปลง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here