NSO ; New X wave of disruption

0
2541
NSO ; New X wave of disruption

NSO ; New X wave of disruption

“เราจะ Disruption ตัวเองหรือเราจะรอรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง” (ดร.หรรษา เทียนทอง)

เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ หรือมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ย่อมกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภาวะสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฐานะที่องค์กรพยาบาลเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

ดร.หรรษา เทียนทอง และพว.วีรชาติ ชูฤทธิ์                                                                           แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการสนทนาในรูปแบบการพูดคุยอภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งในปัจจุบันนั้นตามบทบาทของพยาบาลต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยพลังขององค์กรพยาบาล (NSO) นั้นสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้และไม่หยุดแม้เกิดการกระทบกับสิ่งใด เปรียบเทียบพลังของ NSO เป็น “wave” ที่เกิดขึ้นและมีการกระทบกันอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้านเกิดผลกระทบอื่นๆ และเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เดิมคือ โรงพยาบาลสวนดอก เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 1,400 เตียง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ค่านิยมของคนสวนดอกคือ “CQIT” มาจาก C: Customer Focus, Q: Quality, I: Innovation and Integrity, T: Teamwork ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรเพื่อให้เกิด Quality and Safety

วิสัยทัศน์ขององค์กรพยาบาล คือ “เป็นองค์กรที่ให้บริการพยาบาลที่มีมาตรฐานสากลและเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับนานาชาติในปี 2563” ซึ่งได้กำหนดเป็นทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรพยาบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

Disruptive ในสังคมปัจจุบันได้แก่ ตู้บริการสุขภาพที่ประเทศจีน (วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้สำหรับ Screening ดูแลรักษาภาวะสุขภาพของตนเองในพื้นที่ห่างไกล) การสื่อสารในรูปแบบแอพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งในการทำงานและภารกิจส่วนตัว

กระแสที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกมี 3 กระแส                                                                  1. กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization): การคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสาร (ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมาก)        2. กระแสการพัฒนาเทคโนโลยี (Big Bang of Technology) พบว่าประชากรโลกมีการใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ 68 และมีการสื่อสารโดยใช้ช่องทาง FACEBOOK, YOUTUBE และ WHATSAPP ตามลำดับในประเทศไทย      มีการใช้โทรศัพท์มือถือถึง ร้อยละ 135 และสื่อสารโดยใช้ช่องทาง FACEBOOK, YOUTUBE และ LINE          3. กระแสความเป็นใหญ่ของทุนนิยม (Financialization) โดยกลุ่ม BAT (B: Bai du, A: Alibaba เช่น Lazada, T: Tencent เช่น เกมส์ออนไลน์ Wechat, Sanook.com) และ Com (Logistic and Food)

ตามทฤษฎีของ Moore,s Law กล่าวว่า “การพัฒนาด้านเทคโนโลยีจะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวในทุก 2 ปี ถ้าระยะเวลายาวนานยิ่งมีการเติบโตทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีความขัดแย้งกับการพัฒนาของคนและมีการคาดการณ์ว่าปี ค.ศ.2040 เทคโนโลยีจะเก่งกว่าคน”

X Wave of Disruption คือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาแบบเดิมเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยี หรือพัฒนาแบบคลื่นให้มีการกระทบกันและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี NSO ; New X wave of disruption

ถอดบทเรียน วาศินี อ่อนท้วม

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

Photo by stem.T4L on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here