คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ถอดบทเรียนงานประชุมวิชาการ HA National Forum 19

0
3333

“คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ถอดบทเรียนงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19”

By HAI Note Taker 2018

การจัดประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ได้เชื่อมโยงเรื่องราวของคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้บริการ ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของบริการที่มีคุณภาพ ออกมาเป็นบริการที่มีคุณค่าในสายตาของผู้มารับบริการ เนื้อหาที่มีการบรรยายหรืออภิปรายในที่ประชุม        จึงมีขอบเขตของการนำเสนอที่กว้างขวางและครอบคลุมทั้งศาสตร์ของการบริหารจัดการ ศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข และมิติทางจิตวิญญาณของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ

การถอดบทเรียนของเนื้อหาใน HA National Forum ครั้งที่ 19 ได้รับความกรุณาจากนักถอดบทเรียนจำนวน 33 ท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการถอดเนื้อหาการบรรยาย จนได้ออกมาเป็นเรื่องที่ได้รับการถอดบทเรียนรวม 95 เรื่อง เนื้อหาเหล่านี้น่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ แง่คิด และแนวปฏิบัติ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน

สถาบันขอขอบคุณผู้บรรยายทุกท่านที่อนุญาตให้สถาบันจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาที่มีการบรรยายในการประชุมออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ตลอดจนตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหาที่นักถอดบทเรียนได้เรียบเรียงเขียนขึ้นมาก่อนที่จะมีการเผยแพร่ และที่ขอบคุณเป็นที่สุด คือ นักถอดบทเรียนทุกท่านที่เสียสละเวลาในการบันทึก เรียบเรียง และจัดทำเนื้อหา ออกมาเป็นบทความวิชาการที่มีความครบถ้วนและพร้อมต่อการเผยแพร่ สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาที่ถอดบทเรียนมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลทุกแห่งต่อไป

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี ถอดบทเรียนงานประชุมวิชาการ HA National Forum 19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here