มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4

0
7507

 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ได้รับการรับรองจาก The International Society for Quality in Health Care (ISQua) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 การรับรองครั้งนี้ เป็นการต่ออายุการรับรองมาตรฐานที่ สรพ. ใช้ในการประเมินรับรองโรงพยาบาล ซึ่งได้รับการรับรองจาก ISQua มาตั้งแต่ปี 2553 และ 2557 ตามลำดับ มาตรฐานฉบับที่ 4 ได้นำมาใช้ในการประเมินรับรองโรงพยาบาลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

มาตรฐานฉบับที่ 4 มีเนื้อหาสาระที่เพิ่มเติมจากมาตรฐานฉบับที่ 3 อยู่หลายประเด็น ที่สำคัญ ได้แก่

  1. การกำกับดูแลทางคลินิก (clinical governance)
  2. ประเด็นทางจริยธรรมที่ยากลำบากในการตัดสินใจ (ethical dilemma)
  3. ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (cyber security)
  4. การจัดการการเรียนการสอนทางคลินิก (clinical education)
  5. กรอบการจัดการความเสี่ยง ทะเบียนความเสี่ยง (risk register)
  6. แนวทางการนำอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวกลับมาใช้ซ้ำ
  7. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use)
  8. สมรรถนะและความปลอดภัยของรถพยาบาล

     การปรับปรุงมาตรฐานส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงคู่มือของมาตรฐาน แบบประเมินตนเอง และวิธีการให้คะแนนในแต่ละข้อ ซึ่ง สรพ. จะได้สื่อสารให้โรงพยาบาลทราบในโอกาสต่อไป

    ในช่วงหนึ่งปีแรกของการใช้มาตรฐานฉบับที่ 4 สาระใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามา จะยังไม่ได้นำมาใช้ในประเมินโรงพยาบาลโดยตรงมากนัก แต่จะใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเนื้อหาใหม่ๆเหล่านี้ก่อน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here