เครื่องมือคุณภาพ ตัวแม่ 3C-DALI

0
401
เครื่องมือคุณภาพ ตัวแม่ 3C-DALI

การอ่านมาตรฐานต้องเข้าใจว่า เป้าหมายของมาตรฐานต้องการเห็นอะไร
ทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ โดยเน้น การคิดวิเคราะห์ การทบทวนเป็นกระบวนการสำคัญควบคู่กับการดูผลลัพธ์ในตอนที่ IV (มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5) ถ้าทบทวนไม่ชัดเจน จะทำให้สิ่งที่เราต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไม่ชัด ในการ “กำหนดเป้าหมาย” ต้องสอดคล้องกับบริบท โดยมีค่านิยมเป็นหลักคิด ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การประยุกต์ใช้แนวคิด 3C และวงล้อ DALI ในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพเป็นกระบวนทัศน์ที่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในองค์กร ดังนี้

3C-Concept & Core Value, Context, Criteria

Concept & Core Value (ค่านิยม และหลักคิด/แนวคิด): เป็นหัวใจหลักขององค์กร เป็นกรอบความคิดที่สื่อถึงเป้าหมายหลักรวมถึงความต้องการขององค์กร เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการดำเนินงานให้คนในองค์กรใช้ในการทำงานร่วมกัน และกำหนดพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กร

Context (บริบท): คือการเข้าใจสภาพแวดล้อม ทรัพยากร ข้อจำกัด และปัญหาเฉพาะที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพมี สิ่งนี้ช่วยให้การวางแผนและการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมกับบริบทนั้นๆ

Criteria (เกณฑ์): คือการตั้งเกณฑ์มาตรฐาน กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดทางวิชาชีพที่ชัดเจน เพื่อให้กระบวนการทำงานและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มาตรฐานเหล่านี้เป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้นำให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นระบบ

DALI-Design, Action, Learning, Improvement

Design (การออกแบบ): คือ การวางแผนและออกแบบกระบวนการต่างๆ ที่จะนำไปใช้ภายในโรงพยาบาล เช่น การออกแบบกระบวนการ triage ให้ตอบสนองและสอดคล้องกับมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด

Action (การดำเนินการ): คือ การนำแผนหรือกระบวนการที่ออกแบบมาใช้จริงในหน้างาน เพื่อดูผลลัพธ์และประเมินความเหมาะสมของการออกแบบนั้น

Learning (การเรียนรู้): คือ การเรียนรู้จากการดำเนินการ พิจารณาทั้งสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการและการบริการ

Improvement (การปรับปรุง): คือ การปรับปรุงหรือพัฒนาจากสิ่งที่เรียนรู้ได้ เพื่อให้กระบวนการนั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้

การใช้แนวคิด 3C และวงล้อ DALI ช่วยให้องค์กรสามารถนำมาตรฐานมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีชีวิต โดยเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการประเมินตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการ
การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ในองค์กรสามารถดำเนินการผ่านวงจรการเรียนรู้หลายแบบ โดยทั่วไปมีการแบ่งออกเป็น Single-Loop Learning, Double-Loop Learning, และ Triple-Loop Learning ซึ่งแต่ละแบบมีลักษณะและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน

การระบุ process requirements หรือข้อกำหนดของกระบวนการอย่างชัดเจนเป็นขั้นตอนสำคัญในการออกแบบกระบวนการทำงาน และใช้กำหนดตัวชี้วัด
การวิเคราะห์ process requirements ด้วยการใช้กรอบ NEWS เป็นวิธีที่เป็นระบบในการทำความเข้าใจและประเมินข้อกำหนดสำคัญของกระบวนการทำงานใดๆ กรอบ NEWS ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการตั้งแต่มิติของความต้องการของผู้รับผลงาน (Needs: N), ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ(Evidence: E), ความสูญเสีย(Waste: W), ไปจนถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง(Safety/Risk: S)
การดูแลผู้ป่วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและความเข้าใจในความต้องการของผู้ป่วยมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพครอบคุมทุกมิติ อาจจะใช้การดูแลผู้ป่วยภายใต้แนวคิด value-based healthcare (VBHC) หรือการดูแลสุขภาพตามคุณค่า, เป้าหมายหลักคือการมุ่งเน้นที่การส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับผู้ป่วย โดยคุณค่านี้ไม่เพียงแต่พิจารณาจากผลลัพธ์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความพึงพอใจและประสบการณ์ของผู้ป่วยในการรับบริการ

เครื่องมือ 3C-DALI เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแลสุขภาพ, การผลิต, การบริการ, หรือภาคส่วนอื่นๆ ในองค์กร มันช่วยให้สามารถเข้าถึงและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

ผู้ถอดบทเรียน นางสาววรรษวรรณ  กระต่ายจันทร์
หัวหน้างานถ่ายทอดทางการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง

ครีเอทีฟคอมมอนส์
งานนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มาไม่ใช้เพื่อการค้า ไม่คัดแปลง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here