ทำความรู้จักการประเมินรับรองที่หลากหลายของ สรพ.

0
4782
Doctor suggesting hospital program to patient

 

ณ 30 กันยายน 2561 โรงพยาบาลในประเทศไทยผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA 794 แห่ง คิดเป็น 57.37% ของโรงพยาบาลทั่วประเทศ ดังนั้น จึงมีโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งที่ต่ออายุการรับรองมาแล้วหลายครั้งที่ต้องการเป้าหมายการพัฒนาที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น สรพ.จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมการเยี่ยมสำรวจที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาโรงพยาบาลที่มีความแตกต่างกันไปตามบริบท

การประเมินรับรองที่ต่อยอดจากการรับรอง HA ปกติ ได้แก่

  1. การพัฒนาที่มุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศ (excellence)

          1.1 การประเมินรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) เหมาะกับโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของทั้งองค์กรได้อย่างเป็นเอกภาพ สามารถแสดงผลลัพธ์ในภาพรวมที่โดดเด่น และต้องการจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ

          1.2 การประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification) เหมาะกับโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาการดูแลโรคบางโรคได้อย่างโดดเด่น และต้องการเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรคนั้น ในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยสู่ระดับที่เป็นเลิศ

          1.3 การประเมินรับรองในมิติด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Healthcare Appreciation & Accreditation (SHA) เหมาะกับโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับบริการสุขภาพ และสร้างความสุขจากการทำงานในหมู่เจ้าหน้าที่

  1. การพัฒนาที่มุ่งเป้าสู่บริการที่ไร้รอยต่อ (seamless) เป็นการรับรองที่ขยายจากการรับรองโรงพยาบาลเป็นรายแห่ง สู่การรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพภายในพื้นที่

          2.1 การประเมินรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network Certification) เหมาะกับจังหวัดที่มีการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยตาม Service Plan ที่มีความโดดเด่นในโรคใดโรคหนึ่ง

          2.2 การประเมินรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation) เหมาะกับอำเภอที่มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่มีความโดดเด่น สามารถแสดงผลลัพธ์ของงานสุขภาพที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน

Designed by Rawpixel.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here