ปาฐกถาพิเศษ “Synergy for Safety and Well-being”

0
607
ปาฐกถาพิเศษ “Synergy for Safety and Well-being”

ปาฐกถาพิเศษ “Synergy for Safety and Well-being”
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

 

ชีวิตคนประดุจฟ้า ความปลอดภัยและสุขภาวะคือสิ่งสูงสุด / ชาว HA เพื่อสิ่งสูงสุด

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ หรือ PILA (Participatory Interactive  Learning through Action) การร่วมสร้างคุณภาพทำให้ทุกคนมีความสำคัญ ทำให้เกิดความเสมอภาค ภราดรภาพ และสามัคคีธรรม เกิดปัญญาร่วม (Collective wisdom) ทั้งหมดเป็นพลังมหาศาลนำไปสู่ความสำเร็จและความสุข

ความปลอดภัยและสุขภาวะที่สมบูรณ์ของคนทั้งแผ่นดิน เป็นเป้าหมายสูงสุดของประเทศไทย เรื่องสุขภาพไม่ใช่เพียงเรื่องของโรงพยาบาลเท่านั้น แต่สุขภาพคือทั้งหมด เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา (Health is totally integral in all human and social development) สุขภาพที่สมบูรณ์ของคนทั้งแผ่นดิน / สุขภาพที่สมบูรณ์ของคนทั้งแผ่นดิน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ สู่การเป็นประเทศที่มีบูรณภาพและดุลยภาพ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มักมีแนวคิดเชิงเทคนิค แต่ยังขาดแนวคิดเชิงระบบการคิดแบบองค์รวม

สุขภาวะของคนทั้งปวง ประกอบด้วย 1.พฤติกรรมสุขภาพ 2.สิ่งแวดล้อมดี 3.ชุมชนเข้มแข็ง 4.ระบบบริการสุขภาพดี 5.นโยบายสาธารณะดี

ระบบบริการสุขภาพดี ประกอบด้วย EQE ได้แก่ 1. Equity (ทั่วถึงเป็นธรรม) 2. Quality (คุณภาพดี) 3. Efficiency (ประสิทธิภาพ) โดยคุณภาพจะครอบคลุมในทุกประเด็น แต่ละชิ้นส่วนของเครื่องบินไม่สามารถนำมาใช้ดำเนินการได้เพียงลำพัง แต่หากนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาประกอบเป็นองค์รวมจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นระบบและโครงสร้างของสุขภาวะที่สมบูรณ์ จะต้องเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ต้องมีการพัฒนาอย่างบูรณาการ เสมือนการสร้างบ้านที่มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ พื้นล่างต้องมีความแข็งแรงเพื่อรองรับส่วนต่าง ๆ มีผนัง 8 ด้านที่ประกอบเชื่อมโยงกัน และมีหลังคา เป็นระบบการคุ้มกัน
โครงสร้างพื้นที่ประเทศไทยพัฒนาอย่างบูรณาการ 8 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุขภาพ การศึกษา และประชาธิปไตย ทั้งนี้องค์กรตระกูล ส. ทั้ง 8 ได้แก่ สธ. สปสช. สวรส. สช. สสส. สรพ. สพฉ. และมสช. ได้ผนึกกำลังกันผ่านฟันเฟืองในการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ คือ สุขภาพ ธุรกิจ ศึกษา ศาสนา ประชาสังคม รัฐ การเมือง และสื่อสาร มีการประชุมคณะมนตรีสุขภาพ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีคณะทำงานประสานพลัง 8 คณะ เปรียบเสมือน มรรคสมังคี 888 ได้แก่ 1.มรรค8พัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ8มิติ 2.มรรค8องค์ตระกูล8ส.ทั้ง8   3.มรรค8ผนึกระบบทั้ง8 จะทำให้เกิด Synergy พลังประเทศไทย ความปลอดภัยและสุขภาวะที่สมบูรณ์ของคนไทยทั้งประเทศ

ในอดีตเจ้าชายสิทธัตถะ ช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้ แต่ปัจจุบัน มนุษย์พ้นทุกข์ร่วมกันได้ สุขภาวะที่สมบูรณ์ของคนทั้งแผ่นดิน คนไทยทำได้

ผู้ถอดบทเรียน ดร.สดศรี พูลผล หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here