การประยุกต์ใช้แนวคิด 3C PDSA ในการจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจ

0
26005

  การประยุกต์ใช้แนวคิด 3C PDSA ในการจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจ

    วันนี้เคล็ดลับคุณภาพขอเสนอแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพ หัวข้อการประยุกต์ใช้แนวคิด 3C PDSA ในการจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจเมื่อโรงพยาบาลผ่านการรับรอง  แล้วทำอย่างไรจึงจะเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ที่ต่อเนื่องและตรงประเด็น กลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาต่อเนื่องหลังจากการรับรอง  HA แล้ว คือ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล แต่ท่านผ่านมามักประสบปัญหาหลายประการ เช่นการเปลี่ยนทีมผู้ประสานงาน การไม่เข้าใจข้อเสนอแนะ  ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถวางแผนและนำสู่การปฏิบัติจริงได้ และเกิดผลกระทบต่อมาจนถึงการต่ออายุการรับรอง

    วันนี้เคล็ดลับคุณภาพ ขอเสนอการใช้แนวคิดคุณภาพขั้นพื้นฐานที่คุ้นเคย มาใช้ในการวาแผนการพัฒนาจากข้อเสนอแนะ ดังนี้

  1. ถอดรหัสมาตรฐานที่ตรงตามข้อเสนอแนะ เป้าหมาย คุณค่า ใครทำ ใครได้ ต้องทำอะไร เพราะผู้เยี่ยมให้ข้อเสนอแนะตามหมวดมาตรฐาน ขอให้เปิดดูเป้าหมายของมาตรฐานและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ว่ามีอะไรบ้าง ทำอะไร เชื่อมโยงกับใครบ้าง เพื่อทำให้ทิศทางการวางแผนของ รพ.ชัดเจนมากขึ้น และเห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังจะทำ
  2. รับรู้สถานการณ์ บริบท ปัญหาที่เกี่ยงข้อง รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง จากทีม /SAR ของรพ. รวมทั้งสถานการณ์ที่ผู้เยี่ยมพบ ณ ขณะนั้นเป็นอย่างไร ทีมควรจะแลกเปลี่ยนเพื่อให้เห็นสถานการณ์ที่ชัดขึ้น
  3. วิเคราะห์ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูล และสถานการณ์แล้วควรนำมาร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเด็น ตรงนี้มีเครื่องมือคุณภาพหลากหลายทีมสามารถนำมาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญได้ เช่น Matrix การใช้บัตรคำ การระดมความเห็น เป็นต้น
  4. ตั้งเป้า วาดภาพสิ่งที่อยากเห็น เปลี่ยน Concept ให้เห็นตัววัดให้ชัดเจน ตรงนี้มิติคุณภาพต้อเข้ามา ทำให้ทีมเข้าใจตรงกันว่าเราจะมุ่งไปที่ใด จะมุ่งไปที่ความรวดเร็ว ทันเวลา Safety หรือ Appropriate แล้วกำหนดตัววัดให้ตรงตามมิตินั้น
  5. เฝ้าดู หา baseline ของตัววัดที่กาหนด แล้วติดตามต่อเนื่อง เชื่อมโยงมาจาก    ข้อที่ 4 การกำหนดตัววัดและเป้า ต้องใช้ข้อมูล evidence base และการเทียบเคียงที่เหมาะสม มีข้อมูลของตนเองพอจะนำมาใช้บอกแนวโน้มได้
  6. ออกแบบ วางแผนการปรับปรุง อาจใช้แนวคิด HFE เป็นการร่วมคิดกระบวนการ ให้ทีมใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้มากที่สุด Facilitator จึงสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ หรือถ้าคิดไม่ออกอาจจะใช้ SPA หรือ SPA in action เป็นแนวทางในการปรับปรุงได้
  7. สื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในสิ่งที่จะทำ กระบวนการที่จะปรับปรุง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน
  8. ปฏิบัติ นำแผนสู่การปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
  9. ติดตามโดยการกำหนดวิธีการติดตาม ใช้เวที เครื่องมือ ระยะเวลา และตัวชี้วัดในการติดตามอาจจะนำ Scoring guideline เพื่อประเมินผลจากการพัฒนาและใช้เป็นแนวทางต่อยอดการพัฒนาได้อีกด้วย
  10. ปรับปรุง นำสิ่งที่พบจากการติดตามเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง หรือทบทวนบทเรียนจากการปรับปรุง โดยตอบ SAR ใหม่ หรือจัดทำเป็นสรุปรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพแต่ละข้อให้ชัดเจน

ดังนั้นแนวคิดคุณภาพสามารถใช้แบบประยุกต์กับกระบวนการทำงานได้ทุกกระบวนการ งานประจำและงานคุณภาพจึงเป็นเรื่องเดียวกัน เรามาทำงานประจำให้มีคุณภาพกันนะคะ “พัฒนางาน พัฒนาคน เพื่อประโยชน์ของผู้รับผลงาน” ดูน้อยลง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here