การประเมินรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

0
10638
Doctor working with laptop computer and writing on paperwork. Hospital background.

การประเมินรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA หรือ AHA) เหมาะกับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA แล้ว และมีการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในทุกส่วนขององค์กร มีผลลัพธ์ในภาพรวมที่โดดเด่น และต้องการจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ

          มาตรฐานสำหรับการประเมิน AHA เป็นมาตรฐานตัวเดียวกับที่ใช้ประเมิน HA แต่เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา และกระบวนการเยี่ยมสำรวจ จะมีความซับซ้อนมากขึ้น  นอกจากนี้ เกณฑ์ผ่านการประเมินรับรองก็จะยากขึ้น

          เครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพสู่ AHA ได้แก่

  • Extended Evaluation Guide (EEG)
  • Standard Chapter Framework
  • Standard Detailed Process Flow
  • Performance Evaluation Framework
  • Strategic Line of Sight
  • Control chart

โรงพยาบาลที่จะผ่าน AHA จะมีคะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 3.0 ยกเว้นหมวดโรคและภัยสุขภาพ และหมวดการทำงานกับชุมชน คะแนนของหมวดไม่ต่ำกว่า 2.5  นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยของทุกหมวดต้องไม่ต่ำกว่า 3.0 (ถ้าเป็น HA คะแนนของแต่ละหมวดและคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.5)

โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรอง AHA แล้ว จะมีลักษณะสำคัญคือ

– บทบาทหลักของการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพจะขยับจากทีมงานระดับกลาง  (เช่น ทีมพัฒนาคุณภาพ ทีมจัดการความเสี่ยง) ไปสู่ผู้นำระดับสูง มีการประสมประสานงานพัฒนาคุณภาพเข้ากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร มีการนำ core values มาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร

– จุดเน้นการพัฒนาเคลื่อนจากการเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด (process compliance) ไปสู่การทบทวนเรียนรู้และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผลลัพธ์ (performance) ส่วนใหญ่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงพยาบาลระดับเดียวกัน และมีแนวโน้มไปสู่ผลที่ดีขึ้น

– เกิดนวัตกรรมของระบบงาน สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่โรงพยาบาลอื่น

ณ 30 พฤศจิกายน 2561 มีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรอง AHA 5 แห่ง

Designed by Ijeab

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here