AHA Talk “Chang Organization for Sustainability”

0
2368
AHA Talk “Chang Organization for Sustainability”

AHA Talk “Chang Organization for Sustainability”

                          “ปัญหามีไว้เพื่อแก้ไข อุปสรรคมีไว้เพื่อให้ก้าวข้าม”                                                                    “ความพยายาม ทำให้เกิดการเรียนรู้ อย่างก้าวกระโดด”                                                                                ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะ               

Session นี้ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้วยมาตรฐาน AHA ในประเด็น  “ทำ Advance HA อย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ” โดยการใช้บรรยากาศแบบ TED Talk 

ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร                                                                                                    สร้างรากฐานการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน ด้วยทีมคุณภาพ (Facilitators) ที่เข้มแข็ง และการพัฒนาระดับหน่วยงาน เพื่อให้เข้าในมาตรฐาน แนวคิดและเครื่องมือคุณภาพ จึงส่งบุคลากรเข้าเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ ด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสมัครเป็นผู้เยี่ยมสำรวจของ สรพ. จนได้รับการขึ้นทะเบียนมากกว่า 10 คน ยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพเป็นหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างอย่างเป็นทางการขององค์กร คือ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพ คือ รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี พัฒนากระบวนการ Internal Survey ที่เข้มแข็ง มีเกณฑ์ประเมินที่เป็นนวัตกรรมขององค์กร โดยมีการตรวจเยี่ยมทุกหน่วยงาน ต่อเนื่องกว่า 10 ปี มีการวัดความก้าวหน้าต่อเนื่องและ ใช้เครื่องมือที่ยากขึ้น

หมุนวงล้อคุณภาพ หลายๆ รอบ โดยไม่หยุดยั้ง กิจกรรม Quality Meeting ทบทวนเพื่อเรียนรู้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ สม่ำเสมอ จัดเวทีคุณภาพที่หลากหลาย เช่น มหกรรมคุณภาพ มหกรรมการจัดการความรู้ และนวัตกรรม การประชุมวิชาการของคณะแพทย์ วิชาชีพ กิจกรรมทบทวน หลากหลายรูปแบบ ทำ Root cause analysis ความเสี่ยงสำคัญทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง

ผศ.(พิเศษ) นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช                                                                                      โรงพยาบาลชลบุรี ได้ให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพมายาวนาน นำมาตรฐานต่างๆ มาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ได้แก่ มาตรฐาน Postgrad, HA, JCI และมาตรฐาน Academic Center ต่างๆ และในสมัยของ นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้เสนอให้โรงพยาบาลชลบุรีเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพด้วยมาตรฐาน Advanced HA ทำให้ทุกคนในองค์กรเกิดความมุ่งมั่น และใช้เวลาประมาณ 1 ปี จึงสามารถขอรับการรับรองในปี 2018 หากจะถามว่าทำไมถึงอยากจะเปลี่ยน ก็เพราะว่าภาคตะวันออก มีคนคาดหวังสูง จังหวัดชลบุรีมีโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพสูง มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเวที ณ ศรีราชา ซึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จึงเป็นความท้าทายของโรงพยาบาลชลบุรี และสิ่งที่ต้องไปข้างหน้า คือ การผลักดัน (Push) คุณภาพเข้าไปในทุกหน่วยงาน

พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์                                                                                            ความท้าทาย คือ เราจะปรับตัวอย่างไร ไม่ให้งานคุณภาพเป็นงานเสริมและพอตรวจประเมินผ่านไปก็กลับมาทำเหมือนเดิม จึงต้องทำให้เป็นงานประจำโดยเปลี่ยนระบบงาน เปลี่ยนความคิดเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม พิสูจน์ให้เห็นผลของการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยทีมบริหารต้องเปลี่ยนก่อนคนอื่นๆ มีการปรับระบบการบริหารจัดการ รพ. ทำให้เป็น New Management ใช้ Cluster Management เพื่อกำกับดูแลในแต่ละส่วน โดยรองผู้อำนวยการฯทั้ง 3 ท่าน ลดการทำงานแบบ SILO นำแนวคิด Lean และNew mindset คือ Respect mode (Recognition/Empowerment/ Supportive feedback/Partnering/ Expectation/ Consideration/Trust) มาใช้ กระจาย KPI จาก รพ.ไปสู่ทีมคร่อม และทีมในหน่วยงาน ร่วมกับ Daily management System

รศ.นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์                                                                                                    ผู้บริหารต้องมีการกระจายงาน (Task deligation) และลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมหน่วยงาน (Walk the flow)  โดยมีกิจกรรมที่ต้องทำ 5 ข้อ คือ 1.walk the talk: พูดอะไรต้องทำอย่างนั้นเพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust) 2.Relating: สร้างความสัมพันธ์ด้วยปฏิสัมพันธ์ 3.Motivate: กระตุ้น สร้างแรงจูงใจ 4.Remove Barrier:    ปลดล็อกข้อจำกัดและสิ่งขัดขวาง 5.Resource Allocation: สนับสนุนทรัพยากรและให้การช่วยเหลือ

ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Key driver for change)                                        1. Team Spirits ที่เป็นการทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล                                                                  2. ใช้ Core value & Culture                                                                                            3. ใช้เครื่องมือคุณภาพหลากหลายและเหมาะสม                                                                          4. สร้างเวที ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เผยแพร่ความภาคภูมิใจสู่สังคม                                                    5. ภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูง (High Impact leaders) และนำกันเป็นทีมและการเปลี่ยนแปลง ที่ประสบความสำเร็จมิใช่ผู้นำอย่างเดียวแต่ต้องมีการจัดการด้วย Do the thing right และ Do the right thing

จากบทเรียนทั้ง 4 โรงพยาบาล ในการทำ Advanced HA ให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องวางวิสัยทัศน์และ    เป้าหมายให้มีความชัดเจน จัดวาง Road map และ Action Plan มีทีมนำคอยติดตามกำกับ สนับสนุนทรัพยากร  ที่จำเป็นและเสริมพลังการทำงาน มีการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี AHA Talk “Chang Organization for Sustainability”

ถอดบทเรียน อุสาห์ เพ็งภารา        

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

Photo by Austin Distel on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here