วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
หน้าแรก แท็ก ไวรัสโคโรน่า 2019

แท็ก: ไวรัสโคโรน่า 2019

ถอดบทเรียนโควิด… สอนอะไร ?

ถอดบทเรียนโควิด...สอนอะไร ?           การเจ็บป่วยโรคภัยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           อาจที่ทำให้ผู้ป่วยจะรู้สึกวิตกกังวลใจมากกว่าปกติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนใกล้ตัว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสื่อสารอย่างค่อยเป็นค่อยไป ระหว่างทีมรักษาพยาบาล และผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและคลายความกังวล ผู้ป่วยหลายรายได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ได้สร้างความเข้าใจผ่านการสื่อสารโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ทำให้มีกำลังใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการรักษาและอาการเจ็บป่วย...

สรพ.จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

      สรพ.จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)     สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ป่วยรวมทั้งชุมชน จึงร่วมเสนอประเด็นเพิ่มเติมต่อแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการระบบวัคซีน และการบริหารจัดการศูนย์พักคอย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยทั้งในส่วนผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และประชาชนมากยิ่งขึ้น      ทั้งนี้ สถาบัน ขอขอบคุณผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หน่วยงาน...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS