Self-Assessment Report (SAR) 2018

0
2644

หัวข้อในการเขียนแบบประเมินตนเองตอนที่ 1-3 ประกอบด้วย 1) ผลลัพธ์ของบทนั้น 2) บริบท 3) กระบวนการ 4) ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 5) แผนการพัฒนา สิ่งที่อยากขยายความในที่นี้ คือ หัวข้อ “กระบวนการ” ซึ่งหลายโรงพยาบาลยังเขียนส่วนนี้มายาวมาก เพราะนำงานปกติมาบรรยายทั้งหมด สิ่งที่ สรพ. แนะนำคือ ให้เขียนเฉพาะกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา ซึ่งจะโยงไปสู่ผลลัพธ์ซึ่งแสดงไว้ในหัวข้อแรก การเขียนนั้น ให้อิงตามขั้นตอนในวงจรการพัฒนาคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) ที่เกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาล ซึ่งในบางกิจกรรมการพัฒนา วงจรการพัฒนายังไม่ครบวง ก็ให้โรงพยาบาลเขียนไปตามเท่าที่ได้ทำไปถึง

ในส่วนการให้คะแนน หลักทั่วไปของการให้คะแนน เป็นดังนี้ คะแนน 1 คือ เริ่มต้นปฏิบัติ, คะแนน 2 คือ มีการปฏิบัติได้บางส่วน, คะแนน 3 คือ มีการปฏิบัติได้ครอบคลุมและได้ผล, คะแนน 4 คือ มีการปรับปรุงกระบวนการต่อเนื่อง, คะแนน 5 คือ มีกระบวนการที่เป็นแบบอย่างที่ดี

ในแบบประเมินตนเอง ตอนที่ 4 สถาบันได้แนะนำให้นำเสนอผลลัพธ์ย้อนหลังไป 5 ปี เพื่อให้เห็นแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ชัดเจน และควรแสดงค่าเป้าหมายด้วย การนำเสนอควรใช้กราฟ เพราะทำให้ดูง่าย โรงพยาบาลที่เข้าใจและใช้ Run Chart หรือ Control Chart กับตัวชี้วัดบางตัวอยู่แล้ว ก็ให้เลือกนำเสนอด้วย Run Chart หรือ Control Chart และที่สำคัญมาก คือ ขอให้วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ตามที่แสดงด้วย เพราะส่วนนี้จะเป็นการแสดงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ซึ่งโรงพยาบาลจะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพในช่วงต่อไป

ใน SAR 2018 version 1.0  ผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ ได้แตกออกตามมิติต่างๆ (ข้อ 80 – 85) และรวมเอาผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (ข้อ 86) ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ข้อ 87) และประเด็นความปลอดภัยของผู้ป่วย (ข้อ 88 – 93) มารวมไว้ในผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพด้วย หลังจากนั้น ก็จะเรียงไปตามลำดับ คือ ด้านกำลังคน ด้านการนำ และด้านการเงิน ส่วนผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานสำคัญไม่ได้แสดงในจุดนี้ เพราะถือว่ามีการบรรยายแทรกเข้าไปในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 แล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here