จิตวิญญาณในการทำงานมุมมองของวัฒนธรรมสังคมไทย (SHA: the view of Thai culture)

0
1469
จิตวิญญาณในการทำงานมุมมองของวัฒนธรรมสังคมไทย (SHA: the view of Thai culture)
จิตวิญญาณในการทำงานมุมมองของวัฒนธรรมสังคมไทย (SHA: the view of Thai culture)

เราอาจไม่มีโลกที่สมบูรณ์แบบแต่แน่นอนเราสามารถอยู่บนโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างมีความสุขและอย่างมีสติได้

วัฒนธรรมในสังคมไทยมีเรื่องเล่ามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน มีมุมมองที่หลากหลายมิติ โดยปัจจุบันมีมิติทางสุขภาพ 4 มิติ ประกอบด้วย มิติทางกาย (Physical) มิติทางอารมณ์ (Emotion) มิติทางสังคม (Social) และมิติทางจิตวิญญาณ (Spirituality) ในวันข้างหน้าหากมิติทางกาย ทางอารมณ์ และทางสังคม ไม่อาจนำพาชีวิตก้าวต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลของสภาพร่างกาย หรืออารมณ์ที่ไม่ตอบสนองต่อชีวิต หากมีการนำมิติทางจิตวิญญาณมาใช้ในชีวิตก็จะขึ้นอยู่กับมุมมองของบุคคล และสังคม นั้น

“มิติทางจิตวิญญาณ” คำนี้มีความสำคัญมากและยากที่จะนิยามได้ มิตินี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่ามีจริง แต่ทุกคนควรมีมิตินี้ เพราะเป็นสิ่งที่ผลักดันและแสดงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง โดยมีความแตกต่างกับมิติทางกาย (Physical) ทางอารมณ์ (Emotion) และทางสังคม (Social) ที่เป็นสิ่งที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิดและมักจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือเติมแต่งหลังจากนั้น แต่มิติทางจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือเติมแต่งทั้งหมดในการใช้ชีวิตของมนุษย์เอง และเกิดจากการตกผลึกจากความหมายของชีวิต ซึ่งการตกผลึกของมิติทางจิตวิญญาณนั้น เกิดจากการหล่อหลอมของประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต โดยมีผลกระทบต่อระบบการคิด ระบบพฤติกรรม ในการดำรงชีวิต และที่สำคัญทุกคนสามารถมีมิติทางจิตวิญญาณได้ เนื่องจากไม่เกี่ยวกับอายุ การศึกษา ฐานะ ความดีหรือความเลวแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสร้างด้วยตนเองได้

ตัวอย่าง คุณลลิษา มโนบาล (ลิซ่า) นักร้องชาวไทย รู้จักกันในฐานะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเด็กไทยที่เดินทางไปยังเกาหลีใต้ ครั้นอายุเพียง 14 ปี และเป็นบุคคลที่มีการศึกษาไม่สูงมากนัก โดยที่รู้ภาษาเกาหลีเพียงคำเดียว คือ สวัสดี (อัน ยอง ฮา เซ โย) แล้วได้ไปสมัครเป็นนักร้องที่ YG Entertainment และทำการฝึกซ้อมจนถึงตี 4 ตลอดทุกวัน ช่วงระหว่างเวลานั้นเขามีทั้งร้องไห้ คิดถึงบ้าน และไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำอยู่จะสำเร็จหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามเขาไม่หยุดและไม่ท้อแท้ที่จะทำการฝึกซ้อม เขามีจุดมุ่งหมายที่ทำอะไรบางอย่างชัดเจน จนกระทั่งบรรลุจุดมุ่งหมายในการเป็นนักร้อง และได้รับการติดตามเป็นล้านในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องราวของเขาแสดงให้เห็นถึงการคว้าโอกาส ความพยายาม ความมุ่งมั่น วิริยะ การทำบางอย่างด้วยระยะเวลาที่นานๆ การได้มาอะไรด้วยความยากลำบาก ทั้งหมดนี้แสดงถึงมิติทางจิตวิญญาณได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อไรที่ใช้ความกล้า มุมานะ เมื่อนั้นก็จะเห็นศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง

สังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารัก มองความสัมพันธ์ การกตัญญู รู้บุญคุณ ความดี ความสำเร็จ ความเป็นผู้นำ ความมีอำนาจ ความศรัทธา ความยุติธรรม และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสำคัญ มีวัฒนธรรมที่แสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  เมตตา เอื้อเฟื้อ นับญาติกัน สังเกตเห็นได้จากเหตุการณ์หลายๆ ครั้ง เช่น เหตุการณ์หมูป่า 13 ตัว ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชื่อเสียงของไทยดีมาก ได้รับการยกย่องที่มีการทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในถ้ำด้วยความมุ่งมั่นเป็นสำคัญ มีความร่วมมือร่วมใจกัน เป็นห่วงเป็นใยและเมตตา แสดงออกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เฉกเช่นเดียวกันสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ก็มีวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ถูกบ่มเพาะ หล่อหลอมจากประสบการณ์ทั้งหมดของสถาบัน โดยมีผลต่อระบบความคิดและพฤติกรรม เนื่องจากเกิดการตกผลึกในการทำงานของทุกคนในสถาบันที่ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง อันแสดงให้เห็นถึงมิติทางจิตวิญญาณได้อย่างชัดเจน

สุดท้ายนี้การนำมิติทางจิตวิญญาณมาใช้ในชีวิตขึ้นอยู่กับมุมมองและการแสดงออกของแต่ละคน แต่ทุกคนต้องรู้จักระมัดระวัง และจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่อาจจะเกิดภาวะความล้มเหลวและอุปสรรคของการดำรงชีวิตแก่ตนเองและสังคมต่อไป

“We may not have a perfect world but we surely can live in an imperfect world happily and mindfully.”

ถอดบทเรียนโดย พีรพงษ์ หิริรัตน์วิโรจน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานทั่วไป                                                สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ภาพถ่ายโดย cottonbro จาก Pexels

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here