บทส่งท้ายจากใจกองบรรณาธิการ

0
4318

Editor team

พลังการเปลี่ยนแปลงและพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการพัฒนาให้งานบรรลุเป้าหมายเฉกเช่นในการประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 20 “Change & Collaboration for Sustainability) วันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานีครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดีเกิดจากการเรียนรู้จากพลังความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน  ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม ในการร่วมกันก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ในแต่ละช่วงวัน ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองต่อความต้องการของคนคุณภาพที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ทำให้การประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศเสียงหัวเราะ เสียงพูดคุย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนคุณภาพกันอย่างหลากหลายได้อรรถรสในทุกหัวข้อของการประชุม รวมทั้งในห้องนิทรรศการ เวที mini stage ที่เนืองแน่นไปด้วยผู้เข้าร่วมประชุมตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนทั้งที่ชื่นชม ให้ข้อเสนอแนะ ให้กำลังใจ  บรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ได้พลังของความร่วมแรงร่วมใจของผู้เข้าร่วมประชุม และทีมวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เป็นพลังที่สะท้อนกลับ ส่งความรู้สึกให้แก่ทีมงาน ทีมวิทยากร และทีมงาน สรพ. เกิดพลัง เกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างเวทีวิชาการประจำปี เพื่อเป็นตลาดนัดวิชาการให้คนคุณภาพจากโรงพยาบาลทั่วประเทศได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ทีมงานทุกคนเชื่อมั่นว่าในปี 2563 พวกเราจะได้พบกันใหม่ภายใต้แนวคิด “Enhancing Trust in Healthcare” พร้อมกับผลงานที่เต็มไปด้วยคุณภาพและมีคุณค่าจากโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างแน่นอน 

ด้วยความขอบคุณ

 

Quality Care Team 2019  

ที่ปรึกษา: นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี

บรรณาธิการ: อ.เรวดี ศิรินคร

กองบรรณาธิการ: ภญ.วิชชุนี พิตรากูล, นพ.ทรนง พิลาลัย, ดวงกมล นำประทีป, ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ, ภก.ศุภชัย อินสุข, ภก.พิชญสิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย์, ภก.จักรกฤษณ์ ล้อมสินทรัพย์, นพ.ธีรวิชญ์​ ลิขิตาภรณ์, ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข, ภก.ธนภูมิ เขียวชอุ่ม, ภก.ฐาปนา บุญหนา, ภก.ธนสิน ธนะสมบัติ, ภก.ปิติพงศ์ ยอดยิ่งยง, นสภ.วัชรากร สิงห์บุตร

ทีมดิจิทัลเทคโนโลยี สรพ. : ศุภัช สิงห์สม, รัชม อภิญญานนท์

ประสานงาน ฝ่ายจัดการความรู้ สรพ. : อาทิตย์ตินันท์ อินทร์วรรณ, สงวน แก้วขาว

จัดทำและเผยแพร่โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here