มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข

0
5911

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เพื่อใช้ประเมินรับรองหน่วยบริการสุขภาพประเภทที่ไม่ได้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยมีแนวคิดสำคัญคือ การส่งเสริมให้ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดบริการแบบองค์รวม ผสมผสานบริการทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ไปพร้อมกัน และสนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชน ซึ่งกระบวนการดำเนินงานต้องคำนึงถึงมิติด้านจิตใจ สังคม และสภาพแวดล้อมของประชาชนหรือผู้รับบริการไปพร้อมกัน

สรพ. ได้นำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ประเมินรับรองศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ณ 30 พฤศจิกายน 2561 มีศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครจำนวน 13 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 68 แห่ง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขแล้ว คือ ศูนย์ที่ 6, 16, 21, 24, 39, 41, 45, 47, 52, 56, 61, 67 และ 68 มาตรฐานฉบับนี้ยังเหมาะกับหน่วยบริการปฐมภูมิอื่นที่มีแพทย์ประจำ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยที่เป็น Primary Care Cluster

          มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขมีโครงสร้างของเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ตอนและแบ่งเป็นบทต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่ใช้ในการประเมินโรงพยาบาล แต่มีจุดเน้นที่เป็นลักษณะเฉพาะของมาตรฐานฉบับนี้ อยู่ในบทเรื่องการทำงานกับชุมชน ซึ่งกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมเสริมพลังของชุมชนที่ควรมีการดำเนินการในศูนย์บริการสาธารณสุข และเพิ่มเติมประเด็นเรื่องการติดตามเยี่ยมบ้าน (home health care) เข้ามา นอกจากนี้ ในส่วนผลลัพธ์ที่ขอให้หน่วยงานนำเสนอ ก็จะขอให้หน่วยงานแสดงผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย ตลอดจนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน

Designed by Freepik

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here