วิเคราะห์เจาะลึกมาตรฐานองค์กรพยาบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

0
4071
วิเคราะห์เจาะลึกมาตรฐานองค์กรพยาบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิเคราะห์เจาะลึกมาตรฐานองค์กรพยาบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิเคราะห์เจาะลึกมาตรฐานองค์กรพยาบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

เมื่อมาตรฐานการพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญ จะมีเทคนิคหรือวิธีการอย่างไรที่จะให้พยาบาลทุกคนได้นำมาตรฐานองค์กรพยาบาลมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาคุณพยาบาลอย่างยั่งยืน

มาตรฐานองค์กรพยาบาล เป็นมาตรฐานที่พยาบาลทุกคนควรปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง มาตรฐานตอนที่ II-2.1 การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล 2 ข้อ คือ ก.การบริหารการพยาบาล ข.ปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Practice) และที่เป็นเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของสภาการพยาบาล  ผู้นำองค์กรพยาบาลควรศึกษา มาตรฐานต่างๆ ให้เข้าใจ คำหลัก (Key word) คำอธิบายมาตรฐาน และประเมินตนเองจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหา GAP เพื่อนำไปพัฒนา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานให้ถ่องแท้ เข้าใจ และใช้มาตรฐานให้ครอบคลุม ต่อยอดในเรื่องที่ทำดีแล้วและปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขในเรื่องที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยพิจารณาการปฏิบัติหน้างาน และให้ผู้ปฏิบัติเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ ปรับแนวทางใหม่ๆ ในหลากหลายรูปแบบ โดยผู้นำมีหน้าที่สนับสนุนปัจจัยต่างๆ ให้เพียงพอ และเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน/การปฏิบัติตามแนวทางนั้น อย่างมีประสิทธิภาพ

พ.อ.หญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ                                                                                           เนื่องจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ ในบทบาทที่เป็น Manager ในด้านการพัฒนาคุณภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการ “คลี่” มาตรฐาน เพื่อให้น้องๆ พยาบาลได้เห็นประเด็นที่สำคัญว่า มีองค์ประกอบอะไร มีเป้าหมายและความสำคัญอย่างไรบ้าง คุณค่า รวมถึงแนวคิดในกรอบมาตรฐานเป็นอย่างไร โดยการหา Key word เนื่องจากมาตรฐานมีคำสำคัญเกือบทั้งหมด ดังนั้นในการบริหารจะมีการกำหนดแนวทางอย่างไร จะมีวิธีการจัดระบบบริการอย่างไร ทั้งนี้จะต้องเชื่อมโยงกับบริบท (Context) ของโรงพยาบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญที่จะต้องสื่อสารให้เข้าใจ สอดคล้องกับ Core Value และ Concept ซึ่งโรงพยาบาลได้นำต้นแบบมาจาก สรพ. คือ ทิศทางนำ  ผู้รับผล คนทำงาน การพัฒนา พาเรียนรู้ แล้วมาประยุกต์ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กำหนด เป็นค่านิยมองค์กรคือ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ ผลงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม

พว.ปริศนา ปทุมอนันต์                                                                                                มาตรฐาน หรือ Standard ถือเป็น Minimum Requirement ที่ต้องปฏิบัติตามและทำให้ได้ตามมาตรฐานทั้งมาตรฐาน HA และมาตรฐานสภาการพยาบาลซึ่งประกอบด้วย

หมวดที่ 1 การบริหารองค์กรพยาบาล ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน และ 27 ข้อกำหนด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน และ 21 ข้อกำหนด

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การพยาบาล ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน และ 7 ข้อกำหนด

รวมทั้งสิ้น 11 มาตรฐาน 55 ข้อกำหนดซึ่งชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาลได้มีการขยายความเป็นคำอธิบายในแต่ละข้อกำหนดทำให้มีความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ของพยาบาลตามมาตรฐานมากขึ้นซึ่งพิจารณาในภาพรวมแล้วสอดคล้องกับมาตรฐาน HA

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี วิเคราะห์เจาะลึกมาตรฐานองค์กรพยาบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ถอดบทเรียน ณัฐสุดา อั้งโสภา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 1/5)  โรงพยาบาลปทุมธานี

Photo by British Library on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here